Активізація словника учнів початкових класів на основі вивчення історико-культурної спадщини українського народу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування активного словника учнів. Дієвим дидактичним матеріалом у початкових класах стає усна народна творчість, яка дає змогу поповнити словник новими словами і розширити уявлення про традиції, звичаї, красномовство українців. Зазначено, що активізація словникового складу молодших школярів потребує постійної і цілеспрямованої роботи. Робота зі словом не може обмежуватися виключно уроками навчання грамоти, української мови чи літературного читання. Сьогодні маємо нагальну потребу більш широко використовувати історико-культурну спадщину нашого народу. The publication examines the formation of students' active vocabulary. An effective didactic material in elementary grades is oral folk creativity, which makes it possible to add new words to the dictionary and expand the idea of traditions, customs, and eloquence of Ukrainians. It is noted that activation of the vocabulary of younger schoolchildren is necessary permanent and purposeful work. Work with the word cannot be limited exclusively to lessons of literacy, Ukrainian language or literary reading. Today we have an urgent need to use it more widely historical and cultural heritage of our people.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, український фольклор, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, speech development, Ukrainian folklore, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Цікало О. Активізація словника учнів початкових класів на основі вивчення історико-культурної спадщини українського народу / О. Цікало // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 99.