До питання історії виникнення вчення про здоров’я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто питання історії виникнення вчення про здоров’я. Найбільший внесок у формування ідеології здоров’я зробили відомі вчені Давньої Греції та Риму. Доволі цікавими й такими, що не втратили свого значення й у наш час, є роздуми античних філософів (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Епікур, Сенека та ін.) про здоров’я людини. Зазначено, що історія виникнення вчення про здоров’я виходить за межі медицини, конкретизуючи не лише медичні, а й педагогічні відомості та загальнолюдську, філософську думку, а головним посланням стародавніх учених було переконання в тому, що саме спосіб життя людини має забезпечувати збереження здоров’я, профілактику хвороб душі і тіла. The publication deals with the issue of the history of the emergence of the doctrine of health. The greatest contribution to the formation of the ideology of health was made by famous scientists of Ancient Greece and Rome. The thoughts of ancient philosophers (Democritus, Socrates, Plato, Aristotle, Epicurus, Seneca, etc.) about human health are quite interesting and have not lost their significance even in our time. It is noted that the history of the emergence of the doctrine of health goes beyond medicine, concretizing not only medical, but also pedagogical information and general human, philosophical opinion, and the main message of ancient scientists was the conviction that it is the way of life of a person that should ensure the preservation of health, the prevention of diseases of the soul and body.
Опис
Ключові слова
здоров’я людини, збереження здоров’я, історія виникнення вчення про здоров’я, магістерські роботи, human health, health preservation, the history of the emergence of the doctrine of health, master's theses
Цитування
Ручка А. До питання історії виникнення вчення про здоров’я / А. Ручка // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 78.