Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто дитиноцентричну концепцію сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Вчення про сім'ю є змістовною константою багатоаспектної теоретико-практичної спадщини В. Сухомлинського, що набуває особливого звучання на у сучасних умовах розвитку і функціонування історико-педагогічної галузі. Відомий вчений постійно звертався до проблем сімейного виховання, детально досліджуючи його окремі аспекти. Зазначено, що вперше в педагогіці радянського періоду, після довгої перерви, педагог-практик обґрунтував дитиноцентричну концепцію сімейного виховання, засновану на глибокому психологічному аналізі сімейних взаємин, принципах гуманізму, визнанні дитини найвищою цінністю; визначив місце сім'ї у процесі формування особистості. Науковий доробок вченого, його практичний досвід були, є і будуть базовими для подальшого розвитку теорії та практики виховання дітей у сім'ї. The publication examines the child-centered concept of family education in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi. The doctrine of the family is a meaningful constant of the multifaceted theoretical-practical legacy of V. Sukhomlynskyi, which acquires a special resonance in the modern conditions of the development and functioning of the historical-pedagogical field. The famous scientist constantly addressed the problems of family education, in detail exploring its individual aspects. It is noted that for the first time in the pedagogy of the Soviet period, after a long break, a practicing teacher substantiated the child-centered concept of family education based on a deep psychological analysis of family relationships, principles of humanism, recognition of the child as the highest value; determined the place of the family in the process of personality formation. The scientific output of the scientist, his practical experience were, are and will be basic for the further development of the theory and practice of raising children in the family.
Опис
Ключові слова
сімейне виховання, педагогічна спадщина, Сухомлинський В., дитиноцентрична концепція, магістерські роботи, family education, pedagogical heritage, V. Sukhomlynskyi, child-centered concept, master's theses
Цитування
Артюкович О. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / О. Артюкович // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 69.