Сутність поняття писемне та усне мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто поняття писемне та усне мовлення. Писемне мовлення – одна із форм існування мовлення, яка протиставляється усному мовленню. Це вторинна, більш пізня за часом виникнення форма існування мовлення. Писемне мовлення формується на базі усного мовлення і являє собою більш високий етап мовленнєвого розвитку. Усне мовлення завжди є основою писемного мовлення, що, у свою чергу, найбільшою мірою формується через усне мовлення і є наслідком навчання, зорієнтованого на формування вмінь фіксувати одиниці усного мовлення за допомогою літер. The publication examines the concept of written and oral communication. Written speech is one of the forms of existence of speech, which contrasted with oral speech. This is a secondary, more recent form of existence of speech. Written speech is formed on the basis of oral speech and represents a higher stage of speech development. Oral speech is always the basis of written speech, which, in turn, to the greatest extent, it is formed through oral speech and is the result of training focused on the formation of the ability to record units of oral speech using letters.
Опис
Ключові слова
писемне мовлення, усне мовлення, початкова школа, магістерські роботи, written communication, oral communication, elementary school, master's theses
Цитування
Строган В. Сутність поняття писемне та усне мовлення / В. Строган // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 59.