Особливості формування відповідальності у молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування відповідальності у молодших школярів. Зазначено, що ефективному формуванню відповідальності у молодших школярів сприяє така організація освітнього процесу, коли ураховуються їхні інтереси, прагнення до творчої діяльності, самостійності, самооцінці. При цьому значущою умовою формування відповідальності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи слугує досягнення ними успіху в діяльності, що укріплює віру у власні сили. Зовнішній контроль за виконанням вимог по мірі дорослішання молодшого школяра поступово замінюється самоконтролем, коли дитина поступово стає здатною до самоаналізу власної поведінки та визначенню міри особистої відповідальності. The publication examines the formation of responsibility in younger schoolchildren. It is noted that such an organization of the educational process, which takes into account their interests, desire for creative activity, independence, and self-esteem, contributes to the effective formation of responsibility in younger schoolchildren. At the same time, a significant condition for the formation of responsibility of younger schoolchildren in the educational process of primary school is their achievement of success in activities that strengthen faith in their own strength. External control over the fulfillment of requirements as the younger schoolboy matures is gradually replaced by self-control, when the child gradually becomes capable of introspection of his own behavior and determination of the degree of personal responsibility.
Опис
Ключові слова
відповідальність, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, responsibility, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Шаповалова В. Особливості формування відповідальності у молодших школярів / В. Шаповалова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 36.