Формування здорового способу життя молодших школярів у процесі навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування здорового способу життя молодших школярів у процесі навчання. Стан фізичного здоров’я є найважливішою умовою розвитку будь-якої держави. Тому збереження та зміцнення здоров’я населення країни, збільшення тривалості активної та творчої роботи, створення умов для формування здорового способу життя та повноцінного фізичного розвитку кожного громадянина є актуальними завданнями становлення української держави. Зазначено, що основне завдання вчителя полягає у тому, щоб дати учням конкретні рекомендації щодо збереження свого здоров’я та ціннісного ставлення до нього. The publication examines the formation of a healthy lifestyle of younger schoolchildren in the process of education. The state of physical health is the most important condition for the development of any state. Therefore, preserving and strengthening the health of the country's population, increasing the duration of active and creative work, creating conditions for the formation of a healthy lifestyle and full-fledged physical development of every citizen are urgent tasks of the formation of the Ukrainian state. It is noted that the main task of the teacher is to give students specific recommendations on preserving their health and valuing it.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, healthy lifestyle, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Рєзнік В. Формування здорового способу життя молодших школярів у процесі навчання / В. Рєзнік // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 27.