Стан здоров’я учнів міської та сільської місцевості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК), Кафедра спортивної медицини, біохімії та анатомії
Анотація
В результаті дослідження стану здоров’я дітей різного віку міської та сільської місцевості доведено, що діти сільської місцевості мають кращий стан здоров’я в порівнянні з тими, що живуть у місті. Стан здоров’я дітей, які навчаються у другу зміну гірший, ніж у тих, хто навчається у першу зміну як сільської та міської шкіл (через порушення циркадіанних біоритмів). Через розповсюдження шкідливих звичок з віком спостерігається зниження показників здоров’я. У дітей досконаліші адаптаційні механізми серцево-судинної системи, що зумовлює збереження функціональних резервів. В результате исследования состояния здоровья детей разного возраста городской и сельской местности доказано, что дети сельской местности имеют лучшее состояние здоровья по сравнению с теми, что живут в городе. Состояние здоровья детей, обучающихся во вторую смену хуже, чем у тех, кто учится в первую смену как сельской и городской школ (из-за нарушения циркадианных биоритмов). Из-за распространения вредных привычек с возрастом наблюдается снижение показателей здоровья. У детей более совершенные адаптационные механизмы сердечно-сосудистой системы, что приводит сохранения функциональных резервов. As a result of the study of the health status of children of different ages in urban and rural areas, it is proved that children in rural areas have better health compared to those living in the city. The state of health of children studying on the second shift is worse than those who study in the first shift of both rural and urban schools (because of the disruption of circadian biorhythms). Due to the spread of bad habits, the decrease in health indicators is observed with age. Children have better adaptation mechanisms of the cardiovascular system, which leads to the preservation of functional reserves.
Опис
Ключові слова
коефіцієнт здоров’я, адаптаційні можливості, міські учні, сільські учні, коэффициент здоровья, адаптационные возможности, городские ученики, сельские ученики, coefficient of health, adaptive capacity, city students, rural students
Цитування
Комисова Т. Є. Стан здоров’я учнів міської та сільської місцевості / Т. Є. Комисова, Л. П. Коваленко // Актyальнi проблеми медико-бiологiчного забезпечення фiзичної культури, спорту та фiзичної реабiлiтацiї : зб. доп. I Мiжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., м. Харків, 2З квiт. 2015 р. / Xapк. держ. акад. фiз. культури ; за ред. О. В. Пєшкової [та iн.]. – Харків : ХДАФК, 2015. – С. 61–64.