Типологія верланів французької мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено характерні особливості верлану на різних рівнях мови та функціонально-семантичний аналіз верлану. Визначено, що верлан це лексичний процес кодування шляхом інверсії складів, вставки помилкових складів, суфіксації, систематичної інфіксації (формування слів або граматичних форм за допомогою вставки афікса всередину основи слова або кореня, у результаті чого з’являється особливий вид сленгу. Верлан – це не просто гра слів, він функціонує як знак ідентифікації, що збагачує мову його користувачів. Соціолінгвісти вважають верлан цікавим явищем, тоді як неспеціалізована аудиторія розглядає його більше як загрозу, з якою потрібно боротися. The article deals with the characteristic features of verlan at different levels of language and the functional and semantic analysis of verlan. It is determined that verlan is a lexical coding process by means of syllable inversion, insertion of false syllables, suffixation, systematic inflection (formation of words or grammatical forms by inserting an affix inside the word base or root, resulting in a special kind of slang. Verlan is not just a play on words, it functions as an identification mark that enriches the language of its users. Sociolinguists consider verlan to be an interesting phenomenon, while the lay audience sees it more as a threat that needs to be fought.
Опис
Ключові слова
верлан, сленг, семантика, соціальна лексикологія, французька мова, verlan, slang, semantics, social lexicology, French
Цитування
Хардіков О. Типологія верланів французької мови / О. Хардіков // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 95–100.