Навчальна доцільність лепбука як кінцевого продукту проєктивної діяльності у вивченні мовних явищ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації окреслено навчальну доцільність лепбука як кінцевого продукту учнівського проєкту з мови, прокоментовано його функційність як дидактичного інструменту в засвоєнні лінгвістичної теорії й формуванні практичних умінь та навичок школярів. Лепбук (інтерактивна тека, книжка-вкладанка) створюють з метою розвитку креативного, аналітичного мислення учнів у процесі систематизації лінгвістичних знань. Зазначено, що лепбук, сприяє розвитку ключових компетентностей учнів: здатність планувати майбутню діяльність, раціонально розподіляти час й обов’язки; уміння працювати в колективі; знаходити необхідну інформацію, відбирати головне й відкидати другорядне; узагальнювати й систематизувати надбані знання; аргументовано відстоювати свою позицію. The publication outlines the educational expediency of the lapbook as of the final product of the student project on language, to comment on its functionality as a didactic tool in the assimilation of linguistic theory and the formation of practical abilities and skills of schoolchildren. Lapbook (interactive folder, notebook) is created for the purpose of developing students' creative, analytical thinking in the process of systematizing linguistic knowledge. It is noted that the lapbook contributes to the development of students' key competencies: the ability to plan the future activity, to rationally distribute time and duties; ability to work in a team; find the necessary information, select the main one and discard the secondary one; generalize and systematize acquired knowledge; argumentatively defend your position.
Опис
Ключові слова
українська мова, вивчення української мови, лепбук, лінгвістика, освітній процес, Ukrainian language, study of the Ukrainian language, lapbook, linguistics, educational process
Цитування
Гусенко К. Навчальна доцільність лепбука як кінцевого продукту проєктивної діяльності у вивченні мовних явищ / К. Гусенко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 23–26.