ЕМПАТІЙНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ УЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено емпатійність учителя мистецької освітньої галузі, яка є важливою професійною якістю, що має велике значення у зв’язку з організацією як педагогічної взаємодії з учнями, так і художньої взаємодії з творами мистецтв. Емпатія передбачає суб’єктивне сприйняття іншої людини, уміння поставити себе на її місце, проникнути в її внутрішній світ, зрозуміти її переживання, думки, почуття. Зазначено, що сформована емпатійність учителя має подвійне значення – як педагогічно значуща якість та як специфічна якість, необхідна для повноцінного сприйняття та розуміння художніх образів. Емпатійність вчителя мистецької освітньої галузі є важливою професійною якістю, що має велике значення у зв’язку з організацією як педагогічної взаємодії з учнями, так і художньої взаємодії з творами мистецтв. The publication examines the empathy of the art education teacher, which is an important professional quality that is of great importance in connection with the organization of both pedagogical interaction with students and artistic interaction with works of art. Empathy involves the subjective perception of another person, the ability to put oneself in their place, penetrate their inner world, understand their experiences, thoughts, and feelings. It is noted that the formed empathy of the teacher has a double meaning - as a pedagogically significant quality and as a specific quality necessary for full perception and understanding of artistic images. Empathy of an art education teacher is an important professional quality, which is of great importance in connection with the organization of both pedagogical interaction with students and artistic interaction with works of art.
Опис
Ключові слова
музична освіта, емпатійність, вчителі, освітній процес, музичне мистецтво, music education, empathy, teachers, educational process, musical art
Цитування
Ревенко І. В. Емпатійність як професійна якість учителя мистецької освітньої галузі / І. В. Ревенко // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 13–14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 48–50.