ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано формування мовленнєвої компетентності в дітей молодшого шкільного віку. Зазначено, що мовленнєва компетенція - це володіння способами формування і формулювання думок засобами мови й уміння користуватися такими способами в процесі сприймання і породження мовлення. Мовленнєва компетенція спирається на мовні знання і залежить від їх рівня. Лексична компетентність – це внутрішньо мовленнєва підготовка людини до комунікативної діяльності. Вважаємо, лексичну і комунікативну компетентність взаємопов’язаними і взаємозалежними. Оскільки зовнішнє мовлення залежить від внутрішнього мовлення і навпаки, то і комунікативна компетентність залежить від лексичної компетентності. The publication analyzes the formation of speech competence in primary school children age It is noted that speech competence is a possession methods of forming and formulating thoughts by means of language and the ability to use such methods in the process of perceiving and generating speech. Speech competence is based on language knowledge and depends on its level. Lexical competence is internal speech training person to communicative activity. We consider lexical and communicative competence to be interconnected and interdependent. Since external speech depends on internal speech and vice versa, it is also communicative competence depends on lexical competence.
Опис
Ключові слова
мовлення, лексика, компетентність, діти молодшого шкільного віку, початкова школа, студентські роботи, speech, vocabulary, competence, children of primary school age, primary school, student works
Цитування
Рольська Д. Формування мовленнєвої компетентності в дітей молодшого шкільного віку / Д. Рольська// Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 25.