УМІННЯ КОМАНДОТВОРЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито знання, уміння й установки з питань командотворення в педагогічній діяльності, якими повинен володіти викладач вищої школи. Охарактеризовано вміння командотворення в педагогічній діяльності, а саме: визначати структуру команди, рівень сформованості командної взаємодії у групі; ефективно співпрацювати з різними людьми в команді; розподіляти ролі; забезпечувати успішну й ефективну командну роботу, ураховуючи чинники, що сприяють підвищенню ефективності роботи команди; формувати партнерські стосунки в команді; налагоджувати комунікативні й соціальні зв’язки та взаємний обмін інформацією між усіма членами команди; здійснювати моніторинг власних особливостей комунікації; позитивно впливати на людей; виявляти власну ініціативу в різних справах і заходах; здійснювати керівництво проєктами; визначати можливі заходи задля досягнення поставленої загальної цілі, спільні дії, прогнозувати їхній конкретний результат тощо. The article author has revealed the knowledge, skills and attitudes concerning issues of teambuilding in pedagogical activity, which a lecturer of higher educational institutions should possess. Teambuilding skills in pedagogical activity have been characterized in the article. They include the ability to determine the structure of a team, the level of formation of team interaction in the group, cooperate effectively with different people in a team, assign roles, ensure successful and effective team work, taking into account the factors contributing to the improvement of team work efficiency, form partnerships in a team, establish communicative and social relations and mutual exchange of information between all team members, monitor own communication features, influence people positively, show own initiative in various situations and activities, carry out project management, determine possible measures to achieve the set general goal, joint actions, predict their specific result, etc.
Опис
Ключові слова
командотворення, уміння, викладач, педагогічна діяльність, заклад вищої освіти, teambuilding, skills, lecturer, pedagogical activity, higher educational institution
Цитування
Золотарьов А. Уміння командотворення в педагогічній діяльності викладача закладу вищої освіти / А. Золотарьов // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 323–326.