Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1177
Title: НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Г. ХОТКЕВИЧА В ТОВАРИСТВІ ІМЕНІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА (до 140-річчя від дня народження Г. Хоткевича)
Other Titles: НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г. ХОТКЕВИЧА В ОБЩЕСТВЕ ИМЕНИ Г.КВИТКИ-ОСНОВЬЯНЕНКО (к 140-летию со дня рождения Г. Хоткевича)
SCIENTIFIC ACTIVITY OF H. HOTKEVICH IN THE FELLOWSHIP OF NAME G.KVITKI-OSNOVYANENKO (to the 140th anniversary of the birth of H. Hotkevich)
Authors: Роман, Н. М.
Keywords: Хоткевич Г.
національна інтелігенція
народна педагогіка
національне достоїнство
Хоткевич Г.
национальная интеллигенция
народная педагогика
национальное достоинство
Hotkevich H.
national intelligentsia
folk pedagogy
national dignity
Issue Date: 23-Jun-2017
Publisher: Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Citation: Роман Н. М. Наукова діяльність Г. Хоткевича в товаристві імені Г. Квітки-Основ'яненка (до 140-річчя від дня народження Г. Хоткевича) / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культ. і мист-ва. – Харків, 2017. – С. 232–236.
Abstract: Процес становлення національно-патріотичних поглядів Г. Хоткевича проходив на фоні розвитку прогресивних переконань, притаманних демократичній інтелігенції кінця ХІХ початку ХХ ст. Спілкування з видатними діячами науки, культури і освіти відбилося у світогляді й напрямах його діяльності, відіграло визначну роль у розвитку національно-просвітницьких та науково-методичних ідей. Свою наукову діяльність він підпорядкував винищенню ідеї меншовартості українського народу й утвердженню принципів самоповаги, національного достоїнства. Процесс становления национально-патриотических взглядов Г. Хоткевича происходил на фоне развития прогрессивных убеждений, присущих демократичной интеллигенции конца ХІХ начала ХХ веков. Общение из видными деятелями науки, культуры и образования отразилось в мировоззрении и направлении его деятельности, отыграло выдающуюся роль в развитии национально-просветительских и научно-методических идей. Свою научную деятельность он подчинил искоренению идеи неполноценности украинского народа и утверждению принципов самоуважения, национального достоинства. G. Khotkevich's process of formation of national-patriotic views took place against the backdrop of the development of progressive beliefs inherent in the democratic intelligentsia at the end of the 19th and beginning of the 20th century. Communication with prominent figures of science, culture and education reflected in the outlook and directions of his activity, played a prominent role in the development of national-educational and scientific and methodological ideas. He subordinated his scientific work to the destruction of the idea of the inferiority of the Ukrainian people and the adoption of the principles of self-respect, national dignity.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1177
ISBN: 978-617-7470-68-6
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роман Н.М..pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.