Вираження посесивності дієслівними моделями англійської мови (модель з have)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подано огляд сучасних підходів до вивчення граматичного значення посесивності. Перш за все, з’ясовано, що науковці розуміють під поняттям «посесивність»; що становить логічну основу для виявлення мовних засобів її вираження. Акцентується увага на універсальному характері цього значення та важливості виявлення його матеріалізації в різних мовах. The article contains an overview of modern approaches to the study of the grammatical meaning of possessivity. First of all, it is clarified what scientists understand by the concept of «possessivity»; what constitutes the logical basis for the identification of the verbal means of its expression. The emphasis is made on the universal nature of the meaning and the importance of identifying its materialization in different languages.
Опис
Ключові слова
посесивність, Х has Y, There is Y, система мови, possessivity, language system
Цитування
Майстренко В. Вираження посесивності дієслівними моделями англійської мови (модель з have) / В. Майстренко // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 182–185.