АБОЛІЦІОНІСТСЬКІ МОТИВИ В ПРАЦЯХ ЄВГЕНА СОЛОВЙОВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Аболіціоністський рух у Російській імперії 19 століття асоціюється, насамперед, зі скасуванням кріпосного права. Звільнення народу призвело до визволення особистості не лише економічно та соціально, а й духовно. Ці зміни в суспільстві вплинули на літературний процес, а разом з ним і на літературну критику. Одним із представників цього напрямку був Євген Соловйов (Андрійович). Він писав про ставлення різних літературних діячів до кріпосного права. Серед них були такі письменники, як Радищев, Пушкін, Герцен, Тургенєв, Толстой, Григорович та інші. Вони писали про проблеми простого народу, "мужика". Критик описує феномен "розкаяних дворян", до яких належали деякі письменники-поміщики. Надалі тема свободи була домінуючою для творчої інтелігенції. Скасування кріпацтва також внесло зміни в літературу, вивело її на принципово новий рівень, "послужило" народові, завдяки цим подіям з'являється літературний тип "нового героя", який виріс з "нової людини". The abolitionist movement in the Russian Empire of the 19th century is associated, first of all, with the abolition of serfdom. The liberation of the people led to the liberation of the individual not only economically and socially, but also spiritually. These changes in the society affected the literary process and, at the same time, literary criticism. One of the representatives of this field was Yevhen Solovyov (Andreevich). He wrote about various literary figures’ attitude to the serfdom. Among them were such writers as Radishchev, Pushkin, Herzen, Turgenev, Tolstoy, Grigorovich and others. They wrote about the problems of the common people, the “man”. The critic describes the phenomenon of “repentant nobles”, who included some landowner writers. In the future, the theme of freedom was dominant for the creative intellectuals. The abolition of serfdom also brought changes to literature, brought it to a fundamentally new level, and “served” the people.Thanks to these events, a literary type of “a new hero” that grew out of “a new person” appears.
Опис
Ключові слова
літературна критика, російська література, 19 століття, Євгеній Соловйов (Андрійович), звільнення народу, аболіціонізм, звільнення особистості, literary criticism, Russian literature, 19th century, Yevgeny Solovyov (Andreevich), liberation of the people, abolitionism, individual’s liberation
Цитування
Кайгородцева Б. О. Аболіціоністські мотиви в працях Євгена Соловйова / Б. О. Кайгородцева // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 71–76.