Стійкі фінанси як фактор трансформації фінансових відносин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Анотація
Метою статті є розгляд трансформації фінансових відносин, яка відбувається в результаті активного розвитку стійких фінансів. Усвідомлення бізнесом важливості стійких фінансових стратегій ESG (environmental, social, governance – навколишнє середовище, соціальна сфера, корпоративне управління) стає все більш вагомим для оцінки ефективності глобальної економіки, ринків, галузей і бізнес-моделей. Розвиток стійких фінансів трансформують фінансові відносини: з одного боку, підприємства зобов’язані дотримуватись певних соціальних та екологічних стандартів, але з іншого – підприємства самі переглядають свою стратегію та вдосконалюють її, щоб стати більш стійкими та конкурентоспроможними. Стійкі фінанси забезпечують більш прозорий ринок, що змушує підприємства зважати на соціальні й екологічні аспекти своєї діяльності, оскільки це впливає на доступність «зеленого» фінансування, у тому числі через державні субсидії та податкові знижки. Для збільшення масштабів ринку стійких фінансів уряди країн і міжнародні організації розробляють регуляторну політику та надають фінансову підтримку бізнесу через різноманітні програми та ініціативи. Визначено доцільність розробки в Україні на різних рівнях (міжнародний, національний, регіональний, локальний) стратегій і програм, що спрямовані на залучення міжнародних і національних стійких інвестицій для підтримки повоєнного відновлення економіки. Інституціалізація ринку стійких фінансів та підвищення попиту на персоналізовані портфелі стійких продуктів збільшать прибутковість стійких проєктів, що буде корисним для міжнародного бізнесу в довгостроковій перспективі з точки зору сталості та конкурентоспроможності. Зростатиме інтерес міжнародного бізнесу до різних фінтех-проєктів із можливостями ESG. Водночас важливо не зарегулювати галузь, оскільки багато міжнародних компаній, які бажають переходити до стійкого фінансування, просто не зможуть досягти глобальних чи європейських стандартів. The purpose of the article is to consider the transformation of financial relations, which occurs as a result of the active development of sustainable finance. The business’ awareness of the importance of sustainable ESG financial strategies (environment, social sphere, corporate governance) is becoming increasingly significant for assessing the efficiency of the global economy, markets, industries and business models. The development of sustainable finance transforms financial relations: on the one hand, enterprises are obliged to adhere to certain social and environmental standards, but on the other hand, enterprises themselves revise their strategy and improve it to become more sustainable and competitive. Sustainable finance provides a more transparent market, which forces enterprises to take into account the social and environmental aspects of their activities, as this affects the availability of «green» financing, including through government subsidies and tax rebates. To increase the scale of the sustainable finance market, governments and international organizations develop regulatory policies and provide financial support to businesses through a variety of programs and initiatives. The expediency of developing strategies and programs aimed at attracting international and national sustainable investments to support post-war economic recovery in Ukraine at different levels (international, national, regional, local) has been determined. Institutionalizing the sustainable finance market and increasing demand for personalized sustainable product portfolios will increase the profitability of sustainable projects, which will be beneficial for international business in the long term in view of sustainability and competitiveness. The interest of international business to various fintech projects with ESG capabilities will grow. At the same time, it is important not to overregulate the industry, as many international companies wishing to switch to sustainable financing simply will not be able to achieve global or European standards.
Опис
Ключові слова
стійкі фінанси, ESG, «зелені» облігації, соціальні облігації, облігації сталого розвитку, sustainable finance, green bonds, social bonds, sustainable development bonds
Цитування
Шкодіна І. В. Стійкі фінанси як фактор трансформації фінансових відносин / І. В. Шкодіна, О. О. Зеленько // Бізнес Інформ. – 2023. – № 2. – С. 204–209.