Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1152
Title: НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Other Titles: НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
FOLK CREATIVITY AS A KIND OF AESTHETIC EDUCATION FOR PRE-SCHOOL CHILDREN
Authors: Захарова, Л. В.
Keywords: національна культура
народна творчість
естетичне виховання
национальная культура
народное творчество
эстетическое воспитание
national culture
folk creativity
aesthetic education
Issue Date: 23-Jun-2017
Publisher: Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Citation: Захарова Л. В. Народна творчість як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку / Л. В. Захарова // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг.-метод. центр культури і мист-ва. – Харків, 2017. – С. 100–103.
Abstract: На сучасному етапі такі науковці, як Є. Антонович, Р. Захарчук-Чугай, Т. Придатко, М. Станкевич, М. Селівачов, І. Удрис, М. Фіголь визначають народну творчість як живий феномен естетичної культури, який допомагає формувати художній смак у дітей, вчить бачити і розуміти прекрасне в навколишньому. Народна творчість це історична основа, на якій розвивалася і розвивається світова художня культура. Народна творчість включає в себе різні види художньої діяльності народу поетична творчість, театр, музика, танці, декоративно-прикладне мистецтво тощо. Звернення до творів народного мистецтва, сприймання дітьми його образної мови, окремих виразних засобів (композиції, колориту, пластики, форми, орнаменту), також засвоєння різноманітних технічних прийомів і художніх навичок традиційних видів майстерності, їхніх компонентів, способів обробки різних матеріалів, завжди є для дітей цікавою й захоплюючою справою. На современном этапе такие ученые, как Е. Антонович, Г. Захарчук-Чугай, Т. Придатко, М. Станкевич, М. Селивачев, И. Удрис, М. Фиголь определяют народное творчество как живой феномен эстетической культуры, который помогает формировать художественный вкус у детей, учит видеть и понимать прекрасное в окружающем. Народное творчество это историческая основа, на которой развивалась и развивается мировая художественная культура. Народное творчество включает в себя различные виды художественной деятельности народа поэтическое творчество, театр, музыка, танцы, декоративно-прикладное искусство и тому подобное. Обращение к произведениям народного искусства, восприятие детьми его образного языка, отдельных выразительных средств (композиции, колорита, пластики, формы, орнамента), также усвоение разнообразных технических приемов и художественных навыков традиционных видов мастерства, их компонентов, способов обработки различных материалов, всегда есть для детей интересной и увлекательной делом. At the present stage, such scholars as E. Antonovich, R. Zakharchuk-Chugai, T. Prydatko, M. Stankevich, M. Selivachov, I. Udris, M. Figol define folk art as a living phenomenon of aesthetic culture, which helps to shape the artistic taste at children, teaches to see and understand the beautiful in the surrounding. Folk art is the historical basis on which the world artistic culture has developed and developed. Folk art includes various kinds of artistic activities of the people, poetry, theater, music, dance, arts and crafts, and so on. Appeal to the works of folk art, the perception of children by his figurative language, certain expressive means (composition, color, plastic, form, ornament), as well as the assimilation of various technical techniques and artistic skills of traditional types of craftsmanship, their components, methods of processing various materials, is always available for children are interesting and fascinating.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1152
ISBN: 978-617-7470-68-6
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Захарова Л.В..pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.