УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ им. Г. С. Сковороды
Анотація
В статье рассмотрена взаимосвязь умственного воспитания детей и развития их мышления и речи. Вместе с развитием речи приобретаются навыки умственного труда, совершенствуется умение анализировать, объяснять, доказывать, рассуждать. Особую роль природы в развитии логического мышления и речи подчеркивал К. Ушинский. Он считал логику природы самой доступной, наглядной и полезной для ребенка. Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы, рождает привычку делать выводы, воспитывает логику мыслей, четкость и чистоту речи – развитие мышления и речи идет как единый процесс. Одним из методов обучения, который применяется для активизации умственной деятельности детей, является беседа. Беседа – форма коллективного обсуждения темы, поэтому она требует умения слушать других, дополнить или исправить его ответ, подать реплику, задать вопрос. Для развития правильной и связной речи детей особенную ценность представляют вопросы, способствующие раскрытию причин явлений, установлению связей между ними, установлению закономерностей в сезонных изменениях природы, поскольку, отвечая, дети полнее комментируют явления, называют словом установленную связь, обозначают в своей речи последовательность развития. У статті розглянутий взаємозв'язок розумового виховання дітей і розвитку їх мислення і мовлення. Разом з розвитком мовлення набуваються навички розумової праці, вдосконалюється вміння аналізувати, пояснювати, доводити, міркувати. Особливу роль природи в розвитку логічного мислення і мови підкреслював К. Ушинський. Він вважав логіку природи найдоступнішою, наочною і корисною для дитини. Уміння спостерігати, що виробляється в процесі пізнання природи, породжує звичку робити висновки, виховує логіку думок, чіткість і чистоту мови – розвиток мислення та мовлення йде як єдиний процес. Одним із методів навчання, який застосовується для активізації розумової діяльності дітей, є бесіда. Бесіда – форма колективного обговорення теми, тому вона потребує вміння слухати інших, доповнити або виправити його відповідь, подати репліку, поставити запитання. Для розвитку правильного та зв'язного мовлення дітей особливу цінність становлять питання, які сприяють розкриттю причин явищ, встановленню зв'язків між ними, встановленню закономірностей у сезонних змінах природи, оскільки, відповідаючи, діти повніше коментують явища, називають словом встановлений зв'язок, позначають у своїй промові послідовність розвитку.
Опис
Ключові слова
умственное воспитание детей, нарушение речи, логическое мышление, логика природы, розумове виховання дітей, порушення мовлення, логічне мислення, логіка природи, mental education of children, speech disorder, logical thinking, the logic of nature
Цитування
Турищева Л. В. Умственное воспитание школьников с нарушениями речи в процессе ознакомления с природой / Л. В. Турищева // Педагогика здоровья : зб. науч. раб. VІ Всеукр. науч.-практ. конф. / ХНПУ им. Г. С. Сковороды ; под общ. ред. акад. И. Ф. Прокопенко. – Харьков : ХНПУ, 2016. – С. 710–712.