МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФОНЕТИЦІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КИТАЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вивчення вимови китайської мови. Вивчання китайської фонетики, а особливо на перших етапах, вимагає від студента та викладача значних зусиль, але правильна фонетична база має великий вплив на подальше вивчення мови. Саме цьому основною метою на початкових етапах вивчення китайської мови має стати досконале оволодіння її фонетикою, доведення правильної вимови до автоматизму. Це дозволить полегшити подальше навчання, адже дасть можливість глибше зосередитись на інших важливих складових мови. The publication deals with learning the pronunciation of the Chinese language. Learning Chinese phonetics, especially at the first stages, requires considerable effort from the student and the teacher, but the correct phonetic base has a great impact on further language learning. That is why the main goal at the initial stages of learning Chinese should be to master its phonetics perfectly mastery of its phonetics, bringing the correct pronunciation to automaticity. This will make further learning easier, as it will allow you to to focus on other important components of the language.
Опис
Ключові слова
китайська мова, вивчення китайської мови, китайська фонетика, Chinese language, learning Chinese, Chinese phonetics
Цитування
Хомяков Е. І. Методи навчання фонетиці в процесі викладання китайської як іноземної / Е. І. Хомяков // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 145–147.