Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1145
Title: Педагогічні умови організації здоров’язбережувальної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Other Titles: Педагогические условия организации здоровьесберегающей деятельности руководителей общеобразовательных учебных заведений
Pedagogical conditions of organization of health-saving activity of heads of general educational institutions
Authors: Іонова, О. М.
Гресь, О. В.
Keywords: здоров’язбережувальна діяльність
керівники навчальниго закладів
професійна компетентність
педагоги-управлінці
здоровьесберегающая деятельность
руководители учебных заведений
профессиональная компетентность
педагоги-управленцы
health-saving activity
heads of educational institutions
professional competence
teacher-manager
Issue Date: 7-Apr-2017
Publisher: Чернігівський національний технічний університет (ЧНТУ)
Citation: Іонова О. М. Педагогічні умови організації здоров’язбережувальної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. М. Іонова, О. В. Гресь // Педагогіка здоров'я : зб. наук. пр. VII Всеукр. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 7-8 квіт. 2017 р. : в 2 т. / Чернігів. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Шкарлет С. М. (гол. ред.) та ін]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 278–280.
Abstract: Аналізуючи педагогічні дослідження щодо збереження та формування здоров’я дітей не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективу її дослідження вбачаємо в аналізі шляхів удосконалення здоров’язбережувальної діяльності керівного складу ЗНЗ в умовах післядипломної освіти педагогічних кадрів, у вивченні питань спільної діяльності педагогічних вищих навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів для підвищення ефективності здоров’язбережувальної діяльності керівників ЗНЗ. Анализируя педагогические исследования по сохранению и формирования здоровья детей не исчерпывает всех аспектов проблемы. Перспективу ее исследования видим в анализе путей совершенствования здоровьесберегающей деятельности руководящего состава общеобразовательного учебного заведения (ОУЗ) в условиях последипломного образования педагогических кадров, в изучении вопросов совместной деятельности педагогических высших учебных заведений и общеобразовательных учебных заведений для повышения эффективности здоровьесберегающей деятельности руководителей ОУЗ. Analyzing pedagogical research on the preservation and development of children's health does not exhaust all aspects of the problem. The perspective of her research is seen in the analysis of the ways to improve the health-saving activity of the management of the general educational institution (OUZ) in the conditions of postgraduate education of pedagogical personnel, in studying the issues of joint activity of pedagogical higher educational institutions and general educational institutions in order to increase the effectiveness of the health-saving activity of the managers of the HFA.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1145
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О. М. Педагогічні умови організації.pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.