ВИДИ ТА ТИПИ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено перекладацьку компетентність – це набір знань, вмінь та навичок, необхідних для виконання перекладу з однієї мови на іншу з урахуванням специфіки мови та культури. Для того щоб бути прагматичним, цiкавим порiвнянно з iншими, перекладач має не тiльки знати мову, а й мати високий психологiчний рiвень, гарну уяву. Люди i надалi будуть цiнувати переклад, який буде звучати жваво, технiчно швидко з переплетанням художнього перекладу. The publication examines translation competence, which is a set of knowledge, skills and abilities required to translate from one language into another, taking into account the specifics of language and culture. In order to be pragmatic and interesting in comparison to others, a translator must not only know the language, but also have a high psychological level and a good imagination. People will continue to appreciate a translation that sounds lively, technically fast, and intertwined with artistic translation.
Опис
Ключові слова
китайська мова, художній переклад, перекладацька компетентність, Chinese language, literary translation, translation competence
Цитування
Богун В. В. Види та типи вправ для формування перекладацької компетенції на початковому та середньому рівні навчання / В. В. Богун // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 115–117.