Технологія підготовки вчителя математики до уроку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-11-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, МОНОГРАФ ФОП Іванченко І. С.
Анотація
Матеріал посібника повністю відповідає навчальному плану та програмі підготовки майбутнього вчителя математики на математичних факультетах університетів та педагогічних університетів. В посібнику наведено короткий аналіз теоретичних положень до кожної теми, який дозволить і майбутньому вчителю і навіть вчителю-практику чітко зорієнтуватися в різноманітних психолого-педагогічних та методичних підходів до технології організації навчального процесу по вивченню математики. Для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних навчальних закладів, учителів математики загальноосвітніх шкіл та шкіл інших типів. Материал пособия полностью соответствует учебному плану и программе подготовки будущего учителя математики на математических факультетах университетов и педагогических институтов. В пособии приведен краткий анализ теоретических положений к каждой теме, который позволит и будущему учителю и даже учителю-практику четко сориентироваться в различных психолого-педагогических и методических подходов к технологии организации учебного процесса по изучению математики. Для студентов физико-математических факультетов педагогических учебных заведений, учителей математики общеобразовательных школ и школ других типов. The material of the manual is fully consistent with the curriculum and program for the preparation of the future mathematics teacher at the mathematical faculties of universities and teacher training institutes. The manual provides a brief analysis of theoretical positions for each topic, which will allow both future teachers and even practicing teachers clearly sort out the different psycho-pedagogical and methodological approaches to the technology of the educational process for the study of mathematics for students of physical and mathematical faculties of teacher training institutions, teachers mathematics of secondary schools and other types of schools.
Опис
Ключові слова
математика, технологія підготовки вчителів, вчителі математики, урок математики, математика, технология подготовки учителей, учителя математики, урок математики, mathematics, teacher training technology, math teachers, math lesson
Цитування
Моторіна В. Г. Технологія підготовки вчителя математики до уроку : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. навч. закл. / В. Г. Моторіна ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 318 с.