Розвиток просторової уяви майбутніх вчителів математики в процесі їх геометричної підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-06-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ)
Анотація
Розвиток просторової уяви майбутніх вчителів математики в процесі їх геометричної підготовки. Розглядаються вимоги до системи методів і засобів (систем візуальних задай), що уможливлюють керування процесом розвитку просторових уявлень студентів та активізують їх візуальне мислення. Развитие пространственного воображения будущих учителей математики в процессе их геометрической подготовки. Рассматриваются требования к системе методов и средств (систем визуальных задач), позволяющих управлять процессом развития пространственных представлений студентов и активизировать их визуальное мышление. Development of spatial imagination of future math teachers while geometrical preparation. We consider the system of requirements to methods and tools (systems, visual problems), that enable the management of the development of students' spatial representations and enhance their visual thinking.
Опис
Ключові слова
просторова уява, знаково-символічні засоби, майбутні вчителі математики, пространственное воображение, знаково-символические средства, будущие учителя математики, spatial imagination, symbolic and symbolic tools, future teachers of mathematics
Цитування
Моторіна В. Г. Розвиток просторової уяви майбутніх вчителів математики в процесі їх геометричної підготовки / В. Г. Моторіна // Проблеми математичної освіти (ПМО – 2015) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., м. Черкаси, 4–5 черв. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – С. 164–166.