Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1125
Title: Багаторівнева інформаційно-аналітична система – технологічна складова виробництва тваринницької продукції
Other Titles: Многоуровневая информационно-аналитическая система - технологическая составляющая производства животноводческой продукции
Multi-level information and analytical system - a technological component of the production of livestock products
Authors: Жукорський, О. М.
Борисенко, В. Г.
Іонов, І. А.
Шаповалов, С. О.
Keywords: тваринництво
продукція
селекція
управління
годівля тварин
племінні ресурси
животноводство
продукция
селекция
управление
кормление животных
племенные ресурсы
livestock breeding
production
breeding
management
feeding animals
tribal resources
Issue Date: Jun-2014
Publisher: ПП “Видавниче представництво“Паралель”
Citation: Жукорський О. М. Багаторівнева інформаційно-аналітична система – технологічна складова виробництва тваринницької продукції / О. М. Жукорський, В. Г. Борисенко, І. А. Іонов, С. О. Шаповалов // Тваринництво України : наук.-практ. журн. – 2014. – № 6. – С. 2–6.
Abstract: Наведено результати моніторингу інформаційного забезпечення АПК України, які свідчать, що інформаційні інтернет-технології відносяться до перспективних засобів просування інформаційних ресурсів на український ринок. У галузі тваринництва ефективне нарощування виробництва стало результатом взаємодії таких чинників, як прогрес у племінній і селекційній справі, удосконалення і використання досягнень науки в технологіях утримання тварин, заготівлі, аналізу та зберігання кормів, оптимізації розподілу кормових ресурсів та раціонів годівлі з використанням білково-вітамінних добавок, преміксів, ензимів, пробіотиків тощо, необхідність в обізнаності з якими зумовлює потребу невідкладного реформування системи інформаційного забезпечення аграрного сектора. На господарському рівні розроблено програмне забезпечення для автоматизованого формування форм звітності на базі первинних документів та трансформацію їх у БД єдиної структури на всіх ієрархічних рівнях (господарство - Україна). Програмний комплекс допомагає організувати і провести «Моніторинг стану галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції». Приведены результаты мониторинга информационного обеспечения АПК Украины, которые свидетельствуют о том, что информационные интернет-технологии относятся к перспективным средствам продвижения инфорформационных ресурсов на украинский рынок. В области животноводства эффективное наращивание производства стало результатом взаимодействия таких факторов, как прогресс в племенном и селекционном деле, совершенствование и использование достижений науки в технологиях содержания животных, заготовки, анализа и хранения кормов, оптимизации распределения кормовых ресурсов и рационов кормления с использованием белково-витаминных добавок , премиксов, энзимов, пробиотиков и т.д., необходимость в осведомленности с которыми обусловливает необходимость неотложного реформирования системы информационного обеспечения аграрного сектора. На хозяйственном уровне разработано программное обеспечение для автоматизированного формирования форм отчетности на базе первичных документов и трансформацию их в базу данных единой структуры на всех иерархических уровнях (хозяйство - Украина). Программный комплекс помогает организовать и провести «Мониторинг состояния отрасли животноводства и рынков мясо-молочной продукции». Improved governance in the field of animal-based development and use of new information technologies is possible with the use of workstation zootechnician through client-server technology. It allows: to justify the technological characteristics of livestock production at the enterprise level, in collaboration with regulatory resource parameters that are formed at the macro level, a number of problems to solve operations management in feeding and breeding, perform calculations on real data.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1125
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. СинельниковаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.