Багаторівнева інформаційно-аналітична система – технологічна складова виробництва тваринницької продукції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ПП “Видавниче представництво“Паралель”
Анотація
Наведено результати моніторингу інформаційного забезпечення АПК України, які свідчать, що інформаційні інтернет-технології відносяться до перспективних засобів просування інформаційних ресурсів на український ринок. У галузі тваринництва ефективне нарощування виробництва стало результатом взаємодії таких чинників, як прогрес у племінній і селекційній справі, удосконалення і використання досягнень науки в технологіях утримання тварин, заготівлі, аналізу та зберігання кормів, оптимізації розподілу кормових ресурсів та раціонів годівлі з використанням білково-вітамінних добавок, преміксів, ензимів, пробіотиків тощо, необхідність в обізнаності з якими зумовлює потребу невідкладного реформування системи інформаційного забезпечення аграрного сектора. На господарському рівні розроблено програмне забезпечення для автоматизованого формування форм звітності на базі первинних документів та трансформацію їх у БД єдиної структури на всіх ієрархічних рівнях (господарство - Україна). Програмний комплекс допомагає організувати і провести «Моніторинг стану галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції». Приведены результаты мониторинга информационного обеспечения АПК Украины, которые свидетельствуют о том, что информационные интернет-технологии относятся к перспективным средствам продвижения инфорформационных ресурсов на украинский рынок. В области животноводства эффективное наращивание производства стало результатом взаимодействия таких факторов, как прогресс в племенном и селекционном деле, совершенствование и использование достижений науки в технологиях содержания животных, заготовки, анализа и хранения кормов, оптимизации распределения кормовых ресурсов и рационов кормления с использованием белково-витаминных добавок , премиксов, энзимов, пробиотиков и т.д., необходимость в осведомленности с которыми обусловливает необходимость неотложного реформирования системы информационного обеспечения аграрного сектора. На хозяйственном уровне разработано программное обеспечение для автоматизированного формирования форм отчетности на базе первичных документов и трансформацию их в базу данных единой структуры на всех иерархических уровнях (хозяйство - Украина). Программный комплекс помогает организовать и провести «Мониторинг состояния отрасли животноводства и рынков мясо-молочной продукции». Improved governance in the field of animal-based development and use of new information technologies is possible with the use of workstation zootechnician through client-server technology. It allows: to justify the technological characteristics of livestock production at the enterprise level, in collaboration with regulatory resource parameters that are formed at the macro level, a number of problems to solve operations management in feeding and breeding, perform calculations on real data.
Опис
Ключові слова
тваринництво, продукція, селекція, управління, годівля тварин, племінні ресурси, животноводство, продукция, селекция, управление, кормление животных, племенные ресурсы, livestock breeding, production, breeding, management, feeding animals, tribal resources
Цитування
Жукорський О. М. Багаторівнева інформаційно-аналітична система – технологічна складова виробництва тваринницької продукції / О. М. Жукорський, В. Г. Борисенко, І. А. Іонов, С. О. Шаповалов // Тваринництво України : наук.-практ. журн. – 2014. – № 6. – С. 2–6.