Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1112
Title: Салютогенетичний підхід до підготовки майбутніх фахівців
Other Titles: Салютогенетический подход к подготовке будущих специалистов
Authors: Іонова, О. М.
Keywords: салютогенез
освіта дорослих
антропософськи-зорієнтована методологія
напрями навчання
академічне навчання
життєвий досвід
духовний розвиток
здоров 'язберігаючі форми й методи
салютогенез
образование взрослых
антропософски-ориентированная методология
направления обучения
академическое обучение
жизненный опыт
духовное развитие
здоровьесберегающие формы и методы
salyutogenesis
adult education
anthroposophical-oriented methodology
training directions
academic training
life experience
spiritual development
health-maintaining forms and methods
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Іонова О. М. Салютогенетичний підхід до підготовки майбутніх фахівців / О. М. Іонова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., , м. Харків, 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 16-19.
Abstract: Проаналізовано суть та особливості салютогенетичного підходу до підготовки майбутніх фахівців, що базується на антропософськи зорієнтованих методологічних засадах та практично реалізований у світі як Рух за оновлення освіти дорослих (New Adult Learning Movement - NALM). Схарактеризовано напрями навчання (академічне навчання, навчання життєвим досвідом, внутрішній духовний розвиток), здоров'язберігаючі форми і методи, спрямовані на активізацію внутрішніх інтенцій людини, пробудження волі студента до навчання впродовж усього життя, сприяння здоровому розвитку цілісної структури особистості. Проанализированы суть и особенности салютогенетического подхода к подготовке будущих специалистов, основанного на антропософски ориентированных методологических принципах и практически реализован в мире как Движение за обновление образования взрослых (New Adult Learning Movement - NALM). Охарактеризованы направления обучения (академическое обучение, обучение жизненным опытом, внутреннее духовное развитие), здоровьесберегающие формы и методы, направленные на активизацию внутренних интенций человека, пробуждение воли студента к обучению в течение всей жизни, содействие здоровому развитию целостной структуры личности. The essence and peculiarities of salyutogenetic approach to the training of future professionals have been analyzed. It is based on anthroposophical-oriented methodological foundations and practically realized as a movement for renewal of adult education (New Adult Learning Movement – NALM) worldwide. The training directions (academic learning, life experiences learning, spiritual development), health-maintaining forms and methods, which are aimed at enhancing the human internal intentions, revival of student’s will to learning throughout life, promotion of healthy development of integrated personality structure, have been characterized.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1112
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О. М. Салютогенетичнгий підхід.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.