ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА : СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ)
Анотація
У статті розглянуто основні аспекти використання системно-синергетичного підходу до аналізу вальдорфської школи, що є прикладом релевантного прояву синергетичної парадигми в освітньому процесі. Досліджено різні рівні організації й діяльності вальдорфського навчального закладу, а саме: функціонування школи як соціального інституту; філософське осмислення суті навчання й виховання, образу людини, яка розвивається; психологічне обґрунтування процесів її розвитку й саморозвитку; зміст вальдорфської освіти, форми та методи його засвоєння школярами; забезпечення педагогічного впливу особистості вчителя на дитину. В статье рассмотрены основные аспекты использования системно-синергетического подхода к анализу вальдорфской школы, которая является примером релевантного проявления синергетической парадигми в образовательном процессе. Исследованы разные уровни организации и деятельности вальдорфского учебного заведения, а именно: функционирование школы как социального института; философское осмысление сущности обучения и воспитания, образа развивающегося человека; психологическое обоснование процессов его развития и саморазвития; содержание вальдорфского образования, формы и методы его усвоения учащимися; обеспечение педагогического влияния личности учителя на ребенка. It is considered the basic aspects of usage a system-synergetic approach to the analysis of Waldorf school as an example of relevant embodiment of synergetic paradigm on the different levels of organization and activity of educational establishment (functioning of school as a social institute; philosophical comprehension of essence of education and education; psychological ground of processes of development and self-development of man; a contents of Waldorf education, forms and methods of his mastering by students; providing of pedagogical influence of personality of teacher on a child).
Опис
Ключові слова
системно-синергетичний підхід, вальдорфська школа, образ людини, розвиток і саморозвиток особистості, синергетичність вальдорфської освіти, коеволюція учня й педагога, системно-синергетический подход, вальдорфская школа, образ человека, развитие и саморазвитие личности, синергетичность вальдорфского образования, коэволюция учащегося и педагога, system-synergetic approach, Waldorf School, image of man, development and self- development of personality, the synergies of Waldorf education, coevolution of student and pedagogue
Цитування
Іонова О. М. Вальдорфська школа : системно-синергетичний підхід / О. М. Іонова // Теорія і практика управління соціальними системами : щокв. наук.-практ. журн. – Харків : НТУ ХПІ, 2017. – № 1. – С. 3-10.