Компетентнісно орієнтована модель навчання диференціальних рівнянь студентів технічних ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-02-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ)
Анотація
У статті наголошується на зростаючу потребу в професіоналах із високим духовним і інтелектуальним потенціалом та реформуванні вищої професійної освіти. В статті розглянуто особливості реалізації компетентнісного підходу при навчанні диференціальним рівнянням студентів технічного напряму, на основі чого визначено структуру компетентнісної моделі інженера-механіка, з’ясовано науково-методичні засади для побудови компетентнісно орієнтованої моделі навчання диференціальних рівнянь, визначено її основні компоненти, охарактеризовано кожен з цих компонентів, на базі яких побудовано компетентнісно орієнтовану модель навчання диференціальних рівнянь. В статье отмечается растущая потребность в профессионалах с высоким духовным и интеллектуальным потенциалом и реформировании высшего профессионального образования. В статье рассмотрены особенности реализации компетентностного подхода при обучении дифференциальным уравнениям студентов технического направления, на основе чего определена структура компетентностной модели инженера-механика, выяснено научно- методические основы для построения компетентно ориентированной модели обучения дифференциальным уравнениям, определены ее основные компоненты, охарактеризованы каждый из этих компонентов, на базе которых построена компетентно ориентированная модель обучения дифференциальным уравнениям. The article emphasizes the growing need for professionals with high spiritual and intellectual potential and higher education reforming. A high level of professional, including mathematical knowledge, which determines readiness for professional engineering, is the basis of this potential. Thus, the formation of a number of competencies for a future engineer is of particular relevance. In this regard, the article deals with the peculiarities of competence approach while teaching students of technical direction the differential equation what defines a competency structure model of a mechanical engineer, finds scientific and methodological basis for creating a competence-oriented education model of differential equations, defines its main components and characterizes each of these components which a competency-oriented learning model of differential equations are built on.
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, ключові компетентності, професійні компетентності, математична компетентність, предметні компетентності, диференціальні рівняння, компетентнісно орієнтована модель навчання, компетентностный подход, ключевые компетентности, профессиональные компетентности, математическая компетентности, предметные компетентности, дифференциальные уравнения, компетентно ориентированная модель обучения, competence approach, key competence, professional competence, mathematical competence, subject competence, differential equations, a competence-oriented education model
Цитування
Моторіна В. Г. Компетентнісно орієнтована модель навчання диференціальних рівнянь студентів технічних ВНЗ / В. Г. Моторіна, І. В. Михайленко // Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Сер. : Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. - Черкаси : ЧНУ, 2015. - № 17 (350). - С. 140-146.