Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики профільної школи

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-05-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во МОНОГРАФ ФОП Іванченка І. С.
Анотація
Посібник містить матеріали для застосування методу проектів як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики профільної школи. У посібнику подано результати аналізу сутності поняття «методу проектів» як педагогічної категорії, представлено класифікацію типів навчальних проектів, особливості організації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики в профільній школі, обґрунтовано застосування методу проектів як засобу розвитку основних компонентів математичних здібностей, а також наведено приклади навчальних проектів з алгебри та початків аналізу, геометрії для профільних класів. Пособие содержит материалы для применения метода проектов как средства активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках математики профильной школы. В пособии представлены результаты анализа сущности понятия «метода проектов» как педагогической категории, представлена ​​классификация типов учебных проектов, особенности организации познавательной деятельности учащихся на уроках математики в профильной школе, обосновано применение метода проектов как средства развития основных компонентов математических способностей, а также приведены примеры учебных проектов по алгебре и началам анализа, геометрии для профильных классов. The manual contains materials for the application of the method of projects as a means of enhancing the educational and cognitive activity of students in the lessons of mathematics in the profile school. The manual presents the results of the analysis of the essence of the concept of the "project method" as a pedagogical category, presents the classification of the types of educational projects, specifies the organization of the cognitive activity of students in the lessons of mathematics in the profile school, substantiates the use of the project method as a means of developing the main components of mathematical abilities, examples of educational projects on algebra and the principles of analysis, geometry for profile classes.
Опис
Ключові слова
математика, метод проектів, навчально-пізнавальна діяльність, учні профільних шкіл, математика, метод проектов, учебно-познавательная деятельность, учащиеся профильных школ, mathematics, method of projects, educational and cognitive activity, students of specialized schools
Цитування
Моторіна В. Г. Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики профільної школи : навч.-метод. посіб. / В. Г. Моторіна, Н. В. Комір ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Монограф, 2017. – 97 с.