ЗМІСТ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ І ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто сучасні підходи до змісту категорій «фінансова грамотність» і «підприємливість»; подано авторський підхід до їх трактування; обгрунтована практична значущість розуміння змісту фінансової грамотності та формування підприємницької компетентності в учнів базової школи. The theses consider modern approaches to the content of the categories «financial literacy» and «entrepreneurship»; the author's approach to their interpretation is given; substantiated practical significance of understanding the content of financial literacy and the formation of entrepreneurial competence in elementary school students.
Опис
Ключові слова
фінансова грамотність, підприємницька компетентність, освітній процес, учні базової школи, financial literacy, entrepreneurial competence, educational process, elementary school students
Цитування
Кравченко О. М. Зміст основних понять ключової компетентності «підприємливість і фінансова грамотність» / О. М. Кравченко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 380–383.