Формування у дітей старшого дошкільного віку взаємовідносин у сучасному закладі дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена комплексному дослідженню та вирішенню проблемі співпраці закладу дошкільної освіти та сім'ї з формування соціальної компетентності дитини. Охарактеризована спільна продуктивна діяльність на заняттях як засіб формування взаємовідносин у дошкільників та окреслено характеристика взаємовідносин дошкільників засобами гри. Розроблено та експериментально апробовано розвивальна методика формування взаємовідносин між дітьми дошкільного віку засобами вправ, завдань, ігор у різних видах діяльності у сучасному закладі дошкільної освіти. The qualification work is devoted to a comprehensive study and solution to the problem of cooperation between the preschool educational institution and the family on the formation of social competence of the child. The joint productive activity in the classroom as a means of forming relationships among preschoolers is described and the characteristics of the relationship of preschoolers by means of the game are outlined. The developmental method of forming relationships between children of preschool age by means of exercises, tasks, games in various activities in a modern institution of preschool education has been developed and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
взаємовідносини між дітьми, соціальна компетентність, діти старшого дошкільного віку, relationships between children, social competence, children of senior preschool age
Цитування
Філатова У. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку взаємовідносин у сучасному закладі дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / У. В. Філатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 88 с. : табл. + дод.
Колекції