ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням процесу формування взаємин дітей дошкільного віку. Вивчено суть та схарактеризовано взаємовідносини дітей у іграх, реалізації оптимальних шляхів та умов виховання дружби та формування взаємин дітей у грі. Узагальнено теоретичні положення обраного аспекту проблеми, виявлено умови ефективного і успішного формування взаємин дітей і вихованню у них дружби у грі, зокрема в практиці роботи вихователів закладу дошкільної освіти. Практична значимість роботи полягає у тому, що зібраний, узагальнений і проаналізований матеріал дослідження може бути широко використаний студентами під час навчально-виховної педагогічної практики, при вивченні курсу "Дошкільна педагогіка", а також вихователями закладів дошкільної освіти у їх практичній роботі. The scientific work is a theoretical and experimental study of the process of forming relationships of preschool children. The essence and characterisation of children's relationships in games, the implementation of optimal ways and conditions for fostering friendship and the formation of children's relationships in the game are studied. The theoretical provisions of the chosen aspect of the problem are generalised, the conditions for the effective and successful formation of children's relationships and friendship education in in the game, in particular in the practice of preschool teachers. The practical significance of the work lies in the fact that the collected, summarised and analysed research material can be widely used by students during educational pedagogical practice, in the study of the course "Preschool Pedagogy", as well as by educators of preschool education institutions in their practical work.
Опис
Ключові слова
формування взаємин, ігри, діти дошкільного віку, виховання дружби, relationship building, games, preschool children, friendship education
Цитування
Яфарова Д. Г. Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Д. Г. Яфарова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 80 с. + дод.
Колекції