Культурний код антропонімів в історичних романах П. Загребельного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі дослідження «Культурний код антропонімів в історичних романах П. Загребельного» досліджено літературно-художні антропоніми в художньому дискурсі П. Загребельного як етнокультурну складову національної мовної картини світу; проаналізовано семантичні особливості антропонімів як лексичних одиниць у мові історичних романів «Диво», «Тисячолітній Миколай» П. Загребельного; визначено функції літературно-художніх антропонімів в історичній романістиці П. Загребельного; розроблено комплекс вправ для підвищення мовної культури учнів на прикладі антропонімікону творів П. Загребельного. Актуальність дослідження зумовлена сучасною науковою проблематикою, оскільки нині в межах антропоцентричного підходу розглядають мову як засіб репрезентативності особистості через призму культурних кодів. Особливість експресивно-оцінних літературно-художніх антропонімів в історичному романі «Диво» полягає в тому, що вони під впливом творчої авторської трансформації П. Загребельного зазнають стійкої фіксованої, цілеспрямованої семантизації. Хронотопним літературно-художнім антропонімам у романі «Диво» письменник відводить роль найбільш репрезентативного мовностилістичного індикатора часу. Імена історичних осіб сприяють розкриттю загальної концепції роману, тому що кожне ім’я, прізвище реальних історичних осіб (поетів, письменників, політичних діячів), богів, святих, культових споруд у романі «Диво» несе в собі закодовану інформацію, яка допомагає інтерпретації всього тексту. Більшість імен і прізвищ, які оприявнюються в історико-умовному романі «Тисячолітній Миколай», залучені П. Загребельним із реального антропонімікону. Художня виразність таких антропонімів виникає завдяки їхньому осягненню в певному контексті. У мові історичних романів П. Загребельного диференціальна функція власної назви вона хоч і зберігається, але втрачає свою первинність. Натомість літературно-художні антропоніми у романах «Диво», «Тисячолітній Миколай» виконують локативну, експресивно-оцінну, характеристичну, хронотопну, текстотвірну функції. Вивчення літературно-художніх антропонімів в історичних романах П. Загребельного сприяють пізнанню етнокультурної інформації: звичаїв, традицій, уявлень, вірувань українців. In the master᾽s thesis of the study «Cultural code of anthroponyms in P. Zagrebelny᾽s historical novels» literary and artistic anthroponyms in the artistic discourse of P. Zagrebelny as an ethnocultural component of the national linguistic picture of the world are investigated; the semantic features of anthroponyms as lexical units in the language of the historical novels «Miracle», «Thousand-year-old Mykolay» by P. Zagrebelnyi are analyzed; the functions of literary and artistic anthroponyms in P. Zagrebelny᾽s historical novels are determined; developed a set of exercises to improve students linguistic culture using the example of the anthroponymicon of P. Zagrebelny᾽s works. The relevance of the research is determined by modern scientific problems, because nowadays, within the anthropocentric approach, language is considered as a means of representativeness of the individual through the prism of cultural codes. The peculiarity of the expressive and evaluative literary and artistic anthroponyms in the historical novel «Miracle» is that under the influence of P. Zagrebelny᾽s creative authorial transformation, they undergo a stable, fixed, purposeful semanticization. The writer assigns the role of the most representative linguistic and stylistic indicator of time to chronotopic literary and artistic anthroponyms in the novel «Miracle». The names of historical persons contribute to the disclosure of the general concept of the novel, because each name, surname of real historical persons (poets, writers, politicians), gods, saints, religious buildings in the novel «Miracle» carries coded information that helps the interpretation of everything text. Most of the names and surnames that appear in the historical and conventional novel «Thousand-year-old Mykolay» were drawn by P. Zagrebelny from the real anthroponymicon. The artistic expressiveness of such anthroponyms arises due to their understanding in a certain context. In the language of P. Zagrebelny᾽s historical novels, although the differential function of the proper name is preserved, it loses its primacy. Instead, the literary and artistic anthroponyms in the novels «Miracle», «Thousand-year-old Mykolay» perform locative, expressive-evaluative, characteristic, chronotopic, text-creative functions. The study of literary and artistic anthroponyms in the historical novels of P. Zagrebelny contributes to the knowledge of ethno-cultural information: customs, traditions, ideas, beliefs of Ukrainians.
Опис
Ключові слова
культурний код, національна мовна картина світу, літературно-художні антропоніми, антропонімікон, експресивно-оцінні антропоніми, хронотопічні антропоніми, cultural code, national language picture of the world, literary and artistic anthroponyms, anthroponymicon, expressive and evaluative anthroponyms, chronotopic anthroponyms
Цитування
Гладка В. М. Культурний код антропонімів в історичних романах П. Загребельного : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) / В. М. Гладка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 79 с.
Колекції