Теоретико-методичні основи дослідження оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Східноукраїнський інститут економіки та управління
Анотація
Проектування фінансово-економічних процесів та систем підприємства спрямоване на комплексне розв’язання проблем його функціонування, визначення раціональних шляхів удосконалення та підвищення ефективності роботи з використанням оцінок і нормативів. Наслідком оптимізації є досягнення більш високих результатів у порівнянні з попередніми. Конкретно це проявляється у прискоренні та здешевленні процесів, скороченні за рахунок неефективних процесів, уникнення перебоїв, перерозподілі часу на стратегічне управління тощо. Проектирование финансово-экономических процессов и систем предприятия направлено на комплексное решение проблем его функционирования, определение рациональных путей совершенствования и повышения эффективности работы с использованием оценок и нормативов. Следствием оптимизации является достижение более высоких результатов по сравнению с предыдущими. Конкретно это проявляется в ускорении и удешевлении процессов, сокращении за счет неэффективных процессов, возможности избежать перебоев, перераспределении времени на стратегическое управление и тому подобное.
Опис
Ключові слова
оптимізація, процес оптимізації, системи підприємства, господарські процеси, фінансово-економічні процеси, оптимизация, процесс оптимизации, системы предприятия, хозяйственные процессы, финансово-экономические процессы, optimization, optimization process, enterprise system, business processes, financial and economic processes
Цитування
Соляр В. В. Теоретико-методичні основи дослідження оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства / В. В. Соляр // Актуальні питання економічних наук : збірник матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2015 р.) / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 2. – С. 83-84.