Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1062
Title: Регіональна економіка: тренінг курс
Other Titles: Региональная экономика: тренинг курс
Regional economics: training course
Authors: Соляр, В. В.
Soliar, V.
Keywords: регіон
регіональна економічна політика
закономірності розміщення продуктивних сил
принципи розміщення продуктивних сил
фактори розміщення продуктивних сил
економічне районування
територіальна організація господарства
територіальний поділ праці
регион
региональная экономическая политика
закономерности размещения производительных сил
принципы размещения производительных сил
факторы размещения производительных сил
экономическое районирование
территориальная организация хозяйства
территориальное разделение труда
region
regional economic policy
patterns of distribution of productive forces
principles of placement of productive forces
factors of the placement of productive forces
economic zoning
territorial organization of the economy
territorial division of labor
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Соляр, В. В. Регіональна економіка: тренінг-курс : [навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни] / В. В. Соляр ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 99 с.
Abstract: Посібник укладений відповідно до галузевого стандарту вищої освіти та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Структура та зміст видання побудовано таким чином, щоб активно впливати на характер та організацію навчального процесу, стимулювати самостійну роботу студентів, підвищувати зовнішню і внутрішню мотивацію до навчання за рахунок постійного й систематичного контролю знань і вмінь студентів. У процесі вивчення нормативної дисципліни «Регіональна економіка» використання цього посібника дозволить планомірно організувати навчальну роботу протягом усього семестру, систематично працювати, розширити можливості для всебічного розкриття здібностей студентів, розвивати творче мислення, індивідуалізувати вимоги відповідно до рівня розвитку їхніх здібностей. Організувати роботу можна як з друкованим варіантом видання, так і з електронним, на порталі дистанційної освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди http://lms.hnpu.edu.ua/. Пособие составлено в соответствии с отраслевым стандартом высшего образования и образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавра области знаний 0305 «Экономика и предпринимательство». Структура и содержание издания построено таким образом, чтобы активно влиять на характер и организацию учебного процесса, стимулировать самостоятельную работу студентов, повышать внешнюю и внутреннюю мотивацию к обучению за счет постоянного и систематического контроля знаний и умений студентов. В процессе изучения нормативной дисциплины «Региональная экономика» использование этого пособия позволит планомерно организовать учебную работу в течение всего семестра, систематически работать, расширить возможности для всестороннего раскрытия способностей студентов, развивать творческое мышление, индивидуализировать требования в соответствии с уровнем развития их способностей. Организовать работу можно как с печатным вариантом издания, так и с электронным, на портале дистанционного образования ХНПУ имени Г. С. Сковороды http://lms.hnpu.edu.ua/.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1062
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СОЛЯР В. В, Регіональна економіка .pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.