Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1060
Назва: Ринковий механізм інвестиційної підтримки соціальної сфери як передумова відтворення трудового потенціалу
Інші назви: Рыночный механизм инвестиционной поддержки социальной сферы как предпосылка воспроизводства трудового потенциала
Market mechanism of investment support for the social sphere as a prerequisite for the reproduction of labor potential
Автори: Соляр, В. В.
Ключові слова: соціальна сфера
соціальні послуги
трудовий потенціал
доходи
витрати
оптимізація
якість життя
социальная сфера
социальные услуги
трудовой потенциал
доходы
расходы
оптимизация
качество жизни
social sector
social services
labour potential
income
costs
optimization
quality of life
Дата публікації: гру-2015
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Соляр В. В. Ринковий механізм інвестиційної підтримки соціальної сфери як передумова відтворення трудового потенціалу / В. В. Соляр // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Економіка / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 15. – С. 205–217.
Короткий огляд (реферат): Змістове ядро дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності використання ринкових механізмів інвестування в окремі галузі соціальної сфери для нарощування трудового потенціалу. З метою вироблення пропозицій з оптимізації фінансових потоків на різних рівнях економіки, здійснено розподіл галузей, що надають соціальні послуги, за принципом соціальної справедливості, характеру діяльності соціальних установ та наявності альтернативних джерел їх фінансування. На основі системного підходу, використання методу логічного моделювання та кореляційного аналізу характеризовано сучасний стан соціальної сфери та визначено вектори взаємодії соціальної сфери і трудового потенціалу. Встановлено, що у довгостроковій перспективі покращення якості життя шляхом вкладень у особистий і соціальний розвиток сприяє покращенню стану трудового потенціалу, зростанню продуктивності праці, а отже доходів населення. Це закладає нові основи для капіталовкладень у людський розвиток. Смысловое ядро исследования формирует обоснование эффективности использования рыночного механизма инвестирования в отдельные отрасли социальной сферы с целью наращивания трудового потенциала. Для разработки предложений по оптимизации финансовых потоков на различных уровнях экономики осуществлено распределение отраслей, оказывающих социальные услуги, по принципу социальной справедливости, в зависимости от характера деятельности социальных учреждений и наличия альтернативных источников их финансирования. На основе системного подхода, использования метода логического моделирования и корреляционного анализа охарактеризовано современное состояние социальной сферы, определены направления взаимодействия социальной сферы и трудового потенциала. Установлено, что в долгосрочной перспективе улучшение качества жизни путем вложений в личное и социальное развитие, способствует улучшению состояния трудового потенциала, увеличению производительности труда, следовательно - доходов населения. Это закладывает новые основы для капиталовложений в человеческий капитал. The core research is forms the rationale of efficiency of the marketing mechanism investment in to certain sectors of the social sphere in order to increase labour potential. Suggestions were given on optimization offinancial flows at social sphere at different levels o f the economy. The principle of social justice, nature of activities of social institutions and availability o f alternative funding sources was taken into account. Based on the system approach, on the use o f logic modeling and the correlation analysis described current state of the social sector. The model mutual development o f social sector and labour potential was constructed. Determined, that in long term, improving quality o f a life by investing at personal and social development, contributes to improvement o f labour potential, increase productivity, and hence income. It is basis for new investments at human capital.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1060
Розташовується у зібраннях:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.