РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено вплив різних видів редагування на формування мовної та мовленнєвої компетентності учнів. Обґрунтовано продуктивність саморедагування, взаєморедагування та рецензування творів як видів самостійної роботи учнів на заняттях з української мови. Розроблено методичні рекомендації й вправи, які допоможуть вдосконалювати писемне мовлення учнів. In the qualifying work, the influence of different types of editing on the formation of language and speech competence of students was investigated. The productivity of self-editing, mutual editing and review of works as types of independent work of students in Ukrainian language classes is substantiated. Methodical recommendations and exercises that will help improve students' written communication are developed.
Опис
Ключові слова
редагування тексту, мовна компетентності учнів, мовленнєва компетентності учнів, методика саморедагування, взаєморедагування, text editing, language competence of students, speech competence of students, self-editing technique, mutual editing
Цитування
Пишинська В. В. Редагування тексту як засіб формування мовної та мовленнєвої компетентності / В. В. Пишинська : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта. Укр. мова та літ., англ. мова в закл. освіти / К. В. Лебідь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 59 с. : дод.
Колекції