ШКІЛЬНИЙ ХОР ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній роботі на основі аналізу наукових джерел розкрито сутність морального виховання та виділено його складові; визначено мету та завдання навчальної програми з музики та хору; висвітлено значення занять з музики у процесі реалізації морального виховання; окреслено якості, якими повинен володіти вчитель музики (керівник шкільного хору), щоб реалізовувати цей процес; визначено шляхи формування моральних якостей школярів на уроках музики та заняттях у шкільному хорі. Based on the analysis of scientific sources, the essence of moral education has been defined and its components have been distinguished. The purpose and tasks of the curriculum for music and choir have been determined. The significance of Music lessons in the process of realization of moral education has been highlighted. The necessary qualities for Music teacher (a head of school choir) to realize this process have been outlined. The ways of formation of schoolchildren’s moral qualities at Music lessons and in school choir classes have been determined.
Опис
Ключові слова
моральне виховання, школярі, заняття з музики, шкільний хор, moral education, schoolchildren, Music lessons, school choir
Цитування
Чжоу Чженьюй. Шкільний хор як засіб реалізації морального виховання школярів КНР / Чжоу Чженьюй // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 183–186.