ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розкрито особливості професійного становлення майбутніх учителів початкових класів, наголошено на проблемах формування їхнього стилю виховної діяльності в умовах сучасної школи. Спілкування – складний і багатогранний процес взаємодії людей у спільній діяльності, що забезпечує розмаїття життєдіяльності, життєтворчості та стосунків особистості. Саме в спілкуванні відбуваються сприйняття, розуміння та поціновування людини людиною, тому в цій розвідці закцентовано увагу на спілкуванні, сутності педагогічного спілкування, виокремлено та описано його стилі. Зазначено, що педагогічне спілкування – це професійне спілкування викладача зі здобувачами освіти на заняттях та поза ними, що має певні педагогічні функції та спрямоване на створення сприятливого клімату чи оптимізацію навчальної діяльності. Це особливе спілкування, специфіка якого обумовлена різними соціально-рольовими та функціональними позиціями суб’єктів спілкування, тобто викладача та студента. Зауважено, що проблеми педагогічного спілкування становлять основу професійної діяльності викладача закладу вищої освіти. Виокремлено основні напрями педагогічного спілкування: 1) планування комунікативної структури майбутньої діяльності; 2) організація безпосередньої взаємодії з аудиторією під час налагодження контакту з нею; 3) управління розвитком педагогічного процесу. З’ясовано, що здатність до спілкування завжди вважалася найважливішою людською якістю, тим паче для викладача. Оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання створює найкращі умови для розвитку мотивації студентів, правильного формування педагогічного стилю спілкування майбутніх учителів, створення сприятливого емоційного клімату на заняттях. Наголошено на тому, що керівництво взаємовідносинами, які сприяють продуктивній навчальній роботі, вимагає знань особливостей спілкування взагалі, а педагогічного – насамперед. The article reveals the peculiarities of the professional formation of future primary school teachers, emphasizes the problems of forming their style of educational activity in the conditions of a modern school. Communication is a complex and multifunctional process of interaction between people in common activities, which ensures the diversity of life activities, creativity and personal relationships. It is communication when we percept, understand and appreciate people therefore, in this investigation, the attention is focused on communication, the essence of pedagogical communication, and typical communication styles are highlighted and described. highlighted and described. It is pointed that pedagogical communication is a professional communication of a teacher with students in and outside the classes, which has certain pedagogical functions and is aimed at creating a conductive climate or optimizing educational activities. This is a special communication, the specificity of which is determined by different socioroles and functional positions of the subjects of this communication, that is, the teacher and the student. The problems of pedagogical communication form the basis of the professional activity of a teacher at a higher education institution are pointed out. The main areas of pedagogical communication are highlighted: 1) planning the communicative structure of future activities; 2) organization of direct interaction with the audience while the contact is establishing 3) management of the development of the pedagogical process. It was found that the ability to communicate has always been considered one of the most important human quality, especially for a teacher. Optimal pedagogical communication in the learning process creates the best conditions for the development of student motivation, the correct formation of pedagogical communication style of future teachers, and the creation of a conductive emotional climate in classes. It is emphasized that the management of relationships that contribute to productive educational work requires knowledge of the peculiarities of communication in general, and primarily of pedagogical knowledge.
Опис
Ключові слова
професійне становлення, педагогічні здібності, професійна підготовка, виховна діяльність, спілкування, professional formation, professional and pedagogical abilities, professional training, educational activity, communication
Цитування
Купіна І. О. Формування педагогічного стилю спілкування майбутніх учителів початкових класів / І. О. Купіна, І. В. Радченя // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 55, т. 2. – С. 114–118.