НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито й схарактеризовано основні наукові підходи доудосконалення й модернізації вищої освіти. З’ясовано, що перший підхід полягає в зосередженні уваги науковців на світоглядних аспектах освіти, яку вони розглядають в контексті світових цивілізаційних процесів. Визначено, що другий підхід передбачає розгляд вищої освіти як одного з найефективніших шляхів входження людини у світ культури. Акцентується увага на тому, що саме освіта є активним прискорювачем культурних змін і перетворень у суспільному житті і в окремій людині. Третій підхід пов'язаний із соціальною функцією вищої освіти, що передбачає, з одного боку, сприяння професійній самореалізації людини, з іншого – підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам і здатні успішно виконувати професійну діяльність. Установлено, що четвертий підхід ґрунтується на ідеях гуманізації, особистісної орієнтації вищої освіти. Окрема увага приділена питанням розвитку майбутнього фахівця. В статье раскрыты и охарактеризованы основные научные подходы к усовершенствованию и модернизации высшего образования. Выяснено, что первый подход заключается в сосредоточении внимания ученых на мировоззренческих аспектах образования, которое они рассматривают в контексте мировых цивилизационных процессов. Определено, что второй подход предусматривает рассмотрение высшей школы как одного из наиболее эффективных путей вхождения человека в мир культуры. Акцентируется внимание на том, что именно образование является активным ускорителем культурных изменений и преобразований в общественной жизни и в отдельном человеке. Третий подход связан с социальной функцией высшего образования, что предусматривает, с одной стороны, содействие профессиональной самореализации человека, с другой – подготовку специалистов, которые соответствуют современным требованиям и способны успешно выполнять профессиональную деятельность. Установлено, что четвертый подход основывается на идеях гуманизации, личностной ориентации высшей школы. Отдельное внимание уделено вопросам развития будущих специалистов. The main scientific approaches to the improvement and modernization of higher education have been revealed and characterized in the article. The first approach was found to consist in focusing attention of scholars on world outlook aspects of education which they consider in the context of world civilization processes. The second approach was determined to involve consideration of higher school as one of the most effective ways of entering world of culture by a human. The attention is focused on the fact that education is an active catalyst of cultural changes and transformations in social life and in a person. The third approach is related to the social function of higher education, which involves, on the one hand, the promotion of a person professional self-realization, on the other - the training of specialists that meet modern requirements and are able to carry out professional activities successfully. The fourth approach was found to be based on the ideas of humanization, personal orientation of high school. Special attention has been paid to the development of future specialists.
Опис
Ключові слова
освіта, вища освіта, підхід, модернізація, удосконалення, высшее образование, подход, модернизация, усовершенствование, освіта, education, higher education, approach, modernization, improvement
Цитування
Рогова Т. В. Наукові підходи до удосконалення й модернізації вищої освіти / Т. В. Рогова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 52. - С. 20-27.