ПИТАННЯ ДИТИНСТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ (1900–1918 РР.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка
Анотація
Визначено передумови підвищення інтересу вітчизняних науковців до дослідження дитинства в 1900–1918 рр., зокрема: усвідомлення світовою спільнотою унікальності дитини й дитинства, незнання природи дитинства, потреба суспільства в освічених працівниках у різних сферах суспільного життя. Розкрито напрямки досліджень дитинства: фізіологічні (вікові особливості фізичного розвитку, дитячі рефлекси, рухова активність), психолого-педагогічні (вікові особливості психічного розвитку, ідеї вільного виховання, сімейне виховання, фізичне виховання, здоров’я дитини), етнографічні (дитячий побут, фольклор). Определены предпосылки усиления интереса отечественных ученых к исследованию детства в 1900–1918 гг., а именно: осознание мировым сообществом уникальности ребенка и детства, незнание природы детства, потребность общества в образованных работниках в разных сферах общественной жизни. Раскрыты направления исследования детства: физиологические (возрастные особенности физического развития, детские рефлексы, двигательная активность), психолого-педагогические (возрастные особенности психического развития, идеи свободного воспитания, семейное воспитание, физическое воспитание, здоровье ребенка), этнографические (детский быт, фольклор).
Опис
Ключові слова
дослідження, дитина, дитинство, розвиток, виховання, исследование, ребенок, детство, развитие, воспитание, research, child, childhood, development, education
Цитування
Лупаренко С. Є. Питання дитинства у вітчизняній науковій думці (1900–1918 рр.) / С. Є. Лупаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Педагогіка / [редкол.: Г. Терещук (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – № 3. – С. 157–161.