Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1023
Title: ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Other Titles: ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Authors: Москаленко, В. В.
Moskalenko, V. V.
Keywords: економічна інформатика
інформаційні технології
задача прийняття рішень
нечітка логіка
регрессійний аналіз
экономическая информатика
информационные технологии
задача принятия решений
нечеткая логика
регрессионный анализ
economic science
information technology
the problem of making decisions
fuzzy logic
regression analysis
Issue Date: 2015
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Москаленко В. В. Планування навчального процесу із застосуванням технології дистанційного навчання / В. В. Москаленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Економіка. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 15. – С. 36–42.
Abstract: Загальні базові вміння економіста описані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці економіста-бакалавра. З точки зору інформаційних технологій відповідні вміння та навички економіста-бакалавра можна поділити на три частини. Перша частина базових вмінь економістів задовольняються рівнем набутих інформаційно-аналітичних компетенцій випускника загальноосвітнього навчального закладу відповідно до Державного стандарту повної середньої освіти. Друга частина базових вмінь та навичок здобуваються в дисциплінах економіко-математичного циклу. Третя частина вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики до економіста-бакалавра може бути задовільнена сучасними інформаційними технологіями, які не входять до компетенцій випускника загальноосвітнього навчального закладу відповідно до Державного стандарту повної середньої освіти. Таким чином створено перелік блоків інформаційних моделей, що охоплюють третю частину базових вмінь економіста потрібних для професійної діяльності економіста-бакалавра. Общие базовые умения экономиста описаны в образовательно­ квалификационной характеристике экономиста-бакалавра. С точки зрения информационных технологий соответствующие умения и навыки экономиста-бакалавра можно разделить на три части. Первая часть базовых умений экономистов удовлетворяются уровнем приобретенных информационно­ аналитических компетенций выпускника общеобразовательного учебного заведения в соответствии с Государственным стандартом полного среднего образования. Вторая часть базовых умений и навыков приобретаются в дисциплинах экономико-математического цикла. Третья часть требований образовательно-квалификационной характеристики экономиста-бакалавра может быть удовлетворена современными информационными технологиями, которые не входят в компетенции выпускника общеобразовательного учебного заведения в соответствии с Государственным стандартом полного среднего образования. Таким образом, создан перечень блоков информационных моделей, охватывающих третью часть базовых умений экономиста нужных для профессиональной деятельности экономиста-бакалавра. General basic skills of economist had described in the educational qualification characteristics economist degree. In terms of information technology relevant skills economist bachelor is divided into three parts. The first part of the basic skills of economists met the level of acquired information and analytical competencies graduate educational institution under the State Standard of General Secondary Education. The second part of the basic skills acquired in the disciplines of economic and mathematical cycle. The third part of the requirements of educational qualification characteristics to economist bachelor may be satisfied by modern information technologies that are not part of the competencies of graduates of the institution in accordance with the State standard secondary education. Thus was created for blocks of information models, covering a third of the basic skills necessary economic competence economist bachelor degree.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1023
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Москаленко - Економіка-збірник ХНПУ.pdf121.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.