Тренінг як одна із форм реалізації неформальної освіти старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито роль і значення тренінгу в реалізації завдань неформальної освіти старшокласників. Саме соціально-психологічний тренінг, на думку авторів, зважаючи на особливості раннього юнацького віку й життєві виклики, слугує однією з дієвих форм реалізації завдань неформальної освіти старшокласників. Його переваги виявляються в простоті організації (наявність приміщення, спікера/тренера та технічних засобів навчання), привабливості для учасників (ігрові вправи, не обтяжуюча змістовна теоретична частина, доброзичлива атмосфера), дієвості реалізації поставлених завдань (розвиток комунікативних навичок, соціально-перцептивної чутливості, здатності до самоаналізу і самопізнання; засвоєння морально-етичних аспектів співжиття в соціумі, правил міжособистісної комунікації, умінь конструктивними способами вирішувати конфліктні ситуації, здійснювати життєво важливий вибір тощо). The article reveals the role and significance of training in the implementation of the tasks of informal education of high school students. The advantages of socio-psychological training are manifested in the simplicity of organization (availability of a room, a speaker/trainer, and technical teaching aids), attractiveness for participants (game exercises, a non-burdening meaningful theoretical part, a friendly atmosphere), the effectiveness of the implementation of set tasks (development of communication skills, social perceptive sensitivity, the ability to self-analysis and self-knowledge; learning the moral and ethical aspects of coexistence in society, the rules of interpersonal communication, the ability to constructively resolve conflict situations, make vital choices, etc.).
Опис
Ключові слова
неформальна освіта, інформальна освіта, старшокласники, тренінг, соціально-психологічний тренінг, non-formal education, informal education, high school students, training, social-psychological training
Цитування
Зеленська Л. Д. Тренінг як одна із форм реалізації неформальної освіти старшокласників / Л. Д. Зеленська, Г. К. Корніленко, Т. М. Собченко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. І. Білоусова, О. А. Жерновнікова, Н. В. Олефіренко]. – Харків, 2016. – Вип.14. – С. 104–109.