ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УМОВ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методологічних основ професійного розвитку педагогів за умов реформування загальної середньої освіти. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, що висвітлює окремі аспекти проблеми. Розкрито поняття «професійний розвиток педагога», зазначено його невід’ємні складові частини, такі як розвиток особистості, формування професійної самосвідомості, педагогічного мислення, індивідуального стилю роботи; підвищення кваліфікації; оволодіння ефективним педагогічним досвідом, пошуковою дослідною роботою; ознайомлення з національною системою виховання і навчання, з новинками педагогічних видань; систематичне вивчення психолого-педагогічної літератури, законодавчих актів держави про освіту, виховання та навчання підростаючого покоління; зустрічі з новаторами; участь у роботі методичних об’єднань, семінарів, тренінгів, конференцій. Проаналізовано такі складники професійного зростання педагога, як самоосвітня діяльність та участь у методичній роботі. Обґрунтовано важливість самоосвіти для професійного розвитку педагогічних працівників. Проведено моніторингове дослідження готовності педагогів до самоосвіти як невід’ємної складової частини професійно-фахового та індивідуально-особистісного розвитку педагога. З метою виявлення факторів, які стимулюють і перешкоджають навчанню, професійному розвитку і саморозвитку вчителів, проведено анкетування серед педагогічних працівників і виявлено, які умови необхідні для ефективного професійного зростання педагогів. Зазначено найпоширеніші форми індивідуальної та колективної методичної роботи вчителів. Розкрито поняття «дистанційне навчання» та його значення для самоосвіти вчителя. Визначено шляхи професійного розвитку педагогічних працівників за умов реалізації концепції «Нова українська школа», зазначено перспективи розвитку професійних якостей, які відкриваються перед вчителями завдяки реформам. Відзначено індивідуально-особистісні риси, якими має володіти педагогічний працівник згідно з концепцією Нової української школи. У статті відзначено основні напрями реформування загальної середньої освіти та вплив змін на професійний розвиток педагогічних працівників. The article is dedicated to investigation of theoretical and methodological foundations of professional development of teachers in the conditions of reforming general secondary education. The analysis of scientific and pedagogical literature, covering some aspects of the problem, is carried out. The concept of “professional development of a teacher” is discovered, its integral components, such as personality development, formation of professional self-consciousness, pedagogical thinking; formation of an individual style of work; certification training; getting effective pedagogical experience, research work; acquaintance with the national system of education and upbringing, with novelties of pedagogical editions; systematic study of psychological and pedagogical literature, legislative acts of the state on education, upbringing and education of the younger generation; meeting with innovators; participation in work of methodological associations, seminars, trainings, conferences. The following components such as professional growth of the teacher, self-education activity and participa ion in methodical work, are analyzed. The importance of self-education for professional development of pedagogical workers is substantiated. The monitoring study of teachers’ readiness for self-education as an integral part of the professional and individual-personal development of the teacher was realized. In order to identify factors that stimulate and impede the learning, professional development and self-development of teachers, we performed a survey among pedagogical staff and revealed what conditions are necessary for the effective professional growth of teachers. The most common forms of individual and collective methodological work of teachers are indicated. The concept of “distance learning” and its significance for self-education of the teacher is discovered. The ways of professional development of pedagogical workers in the conditions of implementation of the concept “New Ukrainian school” are determined, prospects for the development of professional qualities that are opening up to teachers due to reforms. The individual-personal traits that a pedagogical worker should possess in accordance with the concept of the New Ukrainian School are noted too. The article outlines the main directions of reforming general secondary education and the impact of changes on the professional development of teaching staff.
Опис
Ключові слова
професійний розвиток, самоосвіта, компетентність, Нова українська школа, реформа, загальна середня освіта, professional development, self-education, competence, New Ukrainian school, reform, general secondary education
Цитування
Рябих С. С. Професійний розвиток педагогічних працівників за умов реформування загальної середньої освіти / С. С. Рябих, Л. Д. Зеленська // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 16, т. 1. – С. 128–131.