Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
ENHANCING CHINESE EDUCATION: A POLICY PERSPECTIVE ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS AND INTERCULTURALISM
(Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres», 2023-12-14) Vitchynkina, K. O.
The growth of industries in China, such as manufacturing, advertising, media, publishing, and IT technologies, imposes new demands on graphic design professionals. In this context, the emphasis on product images and visual communication becomes increasingly important. This leads to the globalization of the graphic design profession, necessitating educational organization in this field based on intercultural principles. An analysis of the graphic design market indicates a rapid annual growth in China, highlighting the escalating demand for professionals in this sector. This led to a demand for such professionals, which, in turn, spurred the need for the enhancement of design education. Розвиток таких галузей у Китаї, як виробництво, реклама, медіа, видавнича справа та ІТ-технології, висуває нові вимоги до професіоналів графічного дизайну. У цьому контексті акцент на зображеннях продуктів і візуальній комунікації стає все більш важливим. Це призводить до глобалізації професії графічного дизайну, що зумовлює необхідність організації освіти в цій галузі на основі міжкультурних принципів. Аналіз ринку графічного дизайну свідчить про стрімке щорічне зростання в Китаї, що підкреслює зростаючий попит на професіоналів у цьому секторі. Це спричинило попит на таких фахівців, що, своєю чергою, зумовило потребу в удосконаленні дизайн-освіти.
Документ
ДИЗАЙН ЯК ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: АНАЛІЗ ТОТОЖНОСТІ ТЕРМІНІВ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН» ТА «ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»
(Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Publishing Group „Vědecká perspektiva“, 2024) Вітчинкіна, К. О.
Визначення того, чи є дизайн творчою діяльністю, є ключовим для розуміння сутності та області застосування дизайну. Це допомагає визначити роль дизайну у суспільстві та його вплив на розвиток культури, технологій і комунікації. Розуміння дизайну як творчої діяльності визначає його значення у формуванні новаторських та естетично значимих продуктів у сучасному світі. Розуміння дизайну як творчого процесу також визначає його місце у навчальних програмах, методах викладання та розвитку професійних стандартів у цій галузі. Це підкреслює необхідність розвитку творчих здібностей та інноваційного мислення серед фахівців у галузі дизайну. Зважаючи на сучасні тенденції у галузі, такі, як цифровізація та розвиток штучного інтелекту, можна прийти до висновку, що термін «дизайн» означає творчу проектно-художню діяльність пов'язану з проектуванням об’єктів предметного та віртуального світу, метою якої є формування гармонійного середовища, що задовольняють потреби людини. Дизайн, як вид творчої діяльності, являє собою багатогранне, складне, мультидисциплінарне явище, межі між дисциплінами якого стають більш розмиті. У сучасному світі, де технології постійно розвиваються, а значення візуальної комунікації зростає, терміни «графічний дизайн» та «дизайн візуальних комунікацій» можуть використовуватися як синоніми або взаємозамінні поняття для опису схожих процесів та практик в цьому контексті. Тобто графічний дизайн ідентифікується як дизайн комунікації. Це означає, що графічний дизайн використовується для передачі повідомлень, ідей та інформації через використання графічних елементів та візуальних засобів. Підсумовуючи, можна зробити висновок про тотожність понять графічного дизайну та дизайну візуальних комунікацій. В контексті цифровізації та розвитку штучного інтелекту визначення терміну «дизайн» набуває ще більшої важливості та актуальності. Розуміння того, чи являє собою дизайн один з видів творчої діяльності актуальне сьогодні через швидкий темп технологічного розвитку та зростаючу роль дизайну у різних сферах життя. Уявлення про дизайн як про творчу діяльність дозволяє краще використовувати його потенціал у вирішенні складних завдань, таких як розробка інноваційних продуктів, створення ефективних комунікаційних стратегій та вирішення соціокультурних проблем. Визначення дизайну як творчого процесу також важливе для розвитку освіти та професійної підготовки, оскільки дозволяє краще адаптувати програми і методику навчання до потреб сучасного ринку праці. Знання ж специфіки кожної галузі дизайну дозволяє ефективно використовувати ресурси та інструменти. Чітке розуміння різниці між галузями дизайну допомагає фахівцям в кожній з них розвивати специфічні навички та компетенції. У сфері дизайну важливо забезпечити чітку та зрозумілу комунікацію між фахівцями, клієнтами та іншими зацікавленими сторонами. Якщо існує непорозуміння щодо тотожності термінів, це може призвести до плутанини та недорозумінь у процесі співпраці. Так, наразі у науковій та професійній літературі можна побачити вживання двох термінів «графічний дизайн» та «дизайн візуальних комунікацій», щерез що й виникають деякі суперечності. Розуміння, чи є графічний дизайн та дизайн візуальних комунікацій тотожними термінами, важливо для розвитку відповідних освітніх програм та курсів. Розробка наукових та дослідницьких робіт у сфері дизайну потребує чіткого визначення понять та термінології. Якщо існує невизначеність щодо тотожності термінів, це може ускладнити науковий аналіз та порівняння результатів досліджень. Отже, зясування тотожності термінів «графічний дизайн» та «дизайн візуальних комунікацій» є актуальною та важливою задачею для розвитку сучасної індустрії дизайну. Determining whether design is a creative activity is key to understanding the nature and scope of design. It helps to define the role of design in society and its impact on the development of culture, technology and communication. Understanding design as a creative activity determines its importance in shaping innovative and aesthetically significant products in the modern world. Understanding design as a creative process also determines its place in curricula, teaching methods and the development of professional standards in the field. This emphasises the need to develop creativity and innovative thinking among design professionals. Given the current trends in the industry, such as digitalisation and the development of artificial intelligence, we can conclude that the term "design" means creative design and artistic activity related to the design of objects of the tangible and virtual world, the purpose of which is to create a harmonious environment that meets human needs. Design, as a type of creative activity, is a multifaceted, complex, multidisciplinary phenomenon, the boundaries between disciplines of which are becoming more blurred. In today's world, where technologies are constantly evolving and the importance of visual communication is growing, the terms "graphic design" and "visual communication design" can be used synonymously or interchangeably to describe similar processes and practices in this context. That is, graphic design is identified as communication design. This means that graphic design is used to communicate messages, ideas and information through the use of graphic elements and visuals. In summary, we can conclude that the concepts of graphic design and visual communication design are identical. In the context of digitization and the development of artificial intelligence, the definition of the term "design" becomes even more important and relevant. Understanding whether design is one of the types of creative activity is relevant today due to the rapid pace of technological development and the growing role of design in various spheres of life. The idea of design as a creative activity allows better use of its potential in solving complex tasks, such as developing innovative products, creating effective communication strategies and solving socio-cultural problems. Defining design as a creative process is also important for the development of education and professional training, as it allows better adaptation of programs and training methods to the needs of the modern labor market. Knowing the specifics of each field of design allows you to use resources and tools effectively. A clear understanding of the difference between the fields of design helps specialists in each of them develop specific skills and competencies. In the field of design, it is important to ensure clear and understandable communication between professionals, clients and other interested parties. If there is a misunderstanding about the identity of the terms, it can lead to confusion and misunderstandings in the cooperation process. So, currently in scientific and professional literature you can see the use of two terms "graphic design" and "visual communication design", although some contradictions arise. Understanding whether graphic design and visual communication design are synonymous terms is important for developing appropriate educational programs and courses. The development of scientific and research works in the field of design requires a clear definition of concepts and terminology. If there is uncertainty about the identity of terms, it can make scientific analysis and comparison of research results difficult. Therefore, clarifying the identity of the terms "graphic design" and "visual communication design" is a relevant and important task for the development of the modern design industry.
Документ
Внесок Ярещенка Артура Петровича в збереження історичної пам'яті населення Харківщини в радянські часи
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Ярещенко, А. О.
В статі розглянуто роль А. П. Ярещенко в процесі відновлення історичної пам’яті населення Харківщини у пізньорадянський період. Проаналізовано публіцистичну діяльність А. П. Ярещенко у місцевій партійній пресі як факт популяризації автором своїх наукових розвідок у галузі історичної топоніміки Харківської області. The article examines the role of A. P. Yareshchenko in the process of restoring and popularizing the historical memory of the population of Kharkiv Region in the late Soviet period. The journalistic activity of A. P. Yareshchenko was analyzed. Yareshchenko A. P. in the local party press as a fact of popularization by the author of his scientific investigations in the field of historical toponymy of the Kharkiv region.
Документ
Роль підручника у формуванні ідей державності на уроках історії в середній школі Північної Македонії та України в 1991-2022 роках
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Чиж, В. А.
В статті розглянуто роль та місце школи в Україні та Республіці Північна Македонія , як першої інституції, що формує ідею державності у підростаючого покоління згідно державної політики пам’яті. Визначено і наслідки такої роботи, такі як містифікація, «історичні війни», фабрикація фактів. The article examines the role and place of schools in Ukraine and the Republic of North Macedonia as the first institution that shapes the idea of statehood in the younger generation in accordance with the state memory policy. The author also identifies the consequences of such work, such as mystification, "historical wars", and fabrication of facts.
Документ
Діяльність В. Я. Білоцерківського у ГО «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди» (2002 – 2018 рр.)
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Чернікова, І. В.
Розкривається національно-патріотична діяльність професора кафедри історії України ХНПУ імені Г. С. Сковороди, полковника Українського козацтва, Голови старійшин громадської організації «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди» В. Я. Білоцерківського з 2002 – 2018 рр. Акцентується увага на формах діяльності громадської організації, внеску особистості В. Я. Білоцерківського у виховання молодого покоління козачат, козаків та берегинь України. The article reveals the national-patriotic activity of the professor of the Department of History of Ukraine of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Colonel of the Ukrainian Cossacks, Chairman of the Elders of the public organisation «Separate Scientific and Educational Centre of the Ukrainian Cossacks named after H. S. Skovoroda» V. Y. Bilotserkivskyi from 2002 to 2018. Attention is focused on the forms of activity of the public organisation, the contribution of V. Y. Bilotserkivskyi's personality to the education of the younger generation of Cossacks and Ukrainian defenders.