Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6555
Title: Актуальні проблеми приватного та публічного права
Other Titles: Актуальные проблемы частного и публичного права
Actual problems of private and public law
Keywords: приватне право
публічне право
трудове право
право соціального забезпечення
цивільне право
сімейне право
цивільний процес
господарське право
господарський процес
право інтелектуальної власності
адміністративне право
адміністративне процесуальне право
митне та податкове право
фінансове право
теорія та історія держави і права
кримінальне право
конституційне право
муніципальне право
частное право
публичное право
трудовое право
право социального обеспечения
гражданское право
семейное право
гражданский процесс
хозяйственное право
право интеллектуальной собственности
административное право
административное процессуальное право
таможенное и налоговое право
финансовое право
теория и история государства и права
уголовное право
конституционное право
муниципальное право
private law
public law
labor law
social security right
civil law
family law
civil process
commercial law
business process
intellectual property law
administrative law
administrative procedural law
customs and tax law
finance law
theory and history of state and law
criminal law
constitutional law
municipal law
Issue Date: 2-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 333 c.
Abstract: У матеріалах збірника представлені результати наукових досліджень вчених, присвячених актуальним проблемам приватного та публічного права. Видання адресоване вченим, аспірантам, докторантам, викладачам закладів юридичної освіти, працівникам суду, адвокатури, органам юстиції, співробітникам Державної служби зайнятості України, практикуючим юристам, громадським діячам, профспілковим активістам, іншим особам, що цікавляться проблемами приватного та публічного права. В материалах сборника представлены результаты научных исследований ученых, посвященных актуальным проблемам частного и публичного права. Издание адресовано ученым, аспирантам, докторантам, преподавателям учреждений юридического образования, работникам суда, адвокатуры, органам юстиции, сотрудникам Государственной службы занятости Украины, практикующим юристам, общественным деятелям, профсоюзным активистам, другим лицам, интересующимся проблемами частного и публичного права. The materials of the collection present the results of scientific research of scientists on current issues of private and public law. The publication is addressed to scientists, graduate students, doctoral students, teachers of legal education, court staff, the bar, the judiciary, employees of the State Employment Service of Ukraine, practicing lawyers, public figures, trade union activists, other persons interested in private and public law.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6555
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.