Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6244
Title: The Main Aspects of Ukrainian Teaching Staff Mobility as Integration Process in the Global Labor Market
Other Titles: Основні аспекти мобільності педагогічного колективу України як процес інтеграції на світовому ринку праці
Основные аспекты мобильности педагогического коллектива Украины как процесс интеграции на мировом рынке труда
Authors: Shabanov, R.
Kovalenko, O.
Shulga, I.
Dobroskok, I.
Peretyaha, L.
Basiuk, L.
Шабанов, Р. І.
Коваленко, О. О.
Шульга, І. М.;
Доброскок, І. І.
Перетяга, Л. Є
Басюк, Л.
Шабанов, Р. И.
Коваленко, Е. А.
Шульга, И. Н.
Доброскок, И. И.
Перетяга, Л. Е.
Keywords: teaching staff
professional mobility
professional development
education
reform
labor market
педагогічний колектив
професійна мобільність
професійний розвиток
освіта
реформа
ринок праці
педагогичний коллектив
профессиональная мобильность
профессиональное развитие
образование
реформа
рынок труда
Issue Date: 2019
Publisher: Editura Lumen, Asociatia Lumen
Citation: The Main Aspects of Ukrainian Teaching Staff Mobility As Integration Process In The Global Labor Market / R. Shabanov, O. Kovalenko, I. Shulga et al. // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensională. – 2019.– Vol. 11. – Is. 2. – Р. 282–295.
Abstract: To determine the main aspects of Ukrainian teaching staff mobility as integration process in the global society. Material The survey involved female teachers (n=108) from H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Kharkiv, Ukraine) and Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhoryi Skovoroda State Pedagogical University (Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine). The survey contained mains aspects of teaching staff mobility, respondents chose the proposed variants of each issue and explain their choice. It was determined that the most important aspects of Ukrainian teaching staff mobility were expansion of professional contacts, opportunity to gain experience in European universities, development in their professional area, gain the experience in a new professional area, international mobility, professional growth. The less attractive aspects of teaching staff mobility were increase in publication activity, the prospect of working abroad on a rolling basis, internal (regional) mobility, aspiration of permanent self-improvement. The level of professional mobility of Ukrainian teaching staff increase a lot last years due to the external politics of government and integration processes of modern society and it is considered to be the most effective way for professional development and competitive ability on the labor market. Мета дослідження: визначити основні аспекти мобільності українського педагогічного колективу як інтеграційного процесу у глобальному суспільстві. В опитуванні взяли участь жінки-викладачі (n = 108) з Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна) та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький, Україна). Опитування містило основні аспекти мобільності педагогічного персоналу, респонденти вибрали запропоновані варіанти кожного питання та пояснили свій вибір. Визначено, що найважливішими аспектами мобільності українського педагогічного колективу були розширення професійних контактів, можливість набути досвіду роботи в європейських університетах, розвиток у їх професійній сфері, набуття досвіду у новій професійній сфері, міжнародна мобільність, професійне зростання. Не менш привабливими аспектами мобільності викладацького складу були збільшення видавничої активності, перспектива постійної роботи за кордоном, внутрішня (регіональна) мобільність, прагнення до постійного самовдосконалення. Були зроблені висновки: рівень професійної мобільності українського педагогічного колективу останнім часом значно підвищився через зовнішню політику уряду та інтеграційні процеси сучасного суспільства, і це вважається найефективнішим способом професійного розвитку та конкурентоспроможності на ринку праці. Цель исследования: определить основные аспекты мобильности украинского педагогического коллектива как интеграционного процесса в глобальном обществе. В опросе приняли участие женщины-преподаватели (n = 108) из Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды (г. Харьков, Украина) и Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Григория Сковороды (г. Переяслав-Хмельницкий, Украина). Опрос содержал основные аспекты мобильности педагогического персонала, респонденты выбрали предложенные каждому вопросу варианты и объяснили свой выбор. Определено, что важнейшими аспектами мобильности украинского педагогического коллектива были расширение профессиональных контактов, возможность приобрести опыт работы в европейских университетах, развитие в их профессиональной сфере, приобретение опыта в новой профессиональной сфере, международная мобильность, профессиональный рост. Не менее привлекательными аспектами мобильности преподавательского состава были увеличение издательской активности, перспектива постоянной работы за рубежом, внутренняя (региональная) мобильность, стремление к постоянному самосовершенствованию. Были сделаны выводы: уровень профессиональной мобильности украинского педагогического коллектива в последнее время значительно повысился из-за внешней политики правительства и интеграционных процессов современного общества, и это считается самым эффективным способом профессионального развития и конкурентоспособности на рынке труда.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6244
ISSN: 2066-7329 (Print)
2067-9270 (Online)
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін
Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.