Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6228
Title: Щодо принципу свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві України
Other Titles: Относительно принципа свободы договоров и запрета принудительного труда в трудовом праве Украины
Concerning the principle of freedom of contract and the prohibition of forced labor in the labor law of Ukraine
Authors: Козир, В. О.
Козырь, В. А.
Kozyr, V.
Keywords: принцип свободи договорів
заборона
примусова праця
трудове право України
аспірантські роботи
принцип свободы договоров
запрет
принудительный труд
трудовое право Украины
аспирантские работы
freedom of contract
prohibition
forced labor
labor law of Ukraine
graduate work
Issue Date: 27-Mar-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Козир В. О. Щодо принципу свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві України / В. О. Козир // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – C. 131–133.
Abstract: На сьогодні в Україні трудове законодавство ґрунтується на принципі свободи договорів про працю та забороні примусової праці. Тобто, наразі чинне законодавство надає платформу для того, щоб сторони трудового договору через вільне волевиявлення, що оформлюється в їх угоді, мали можливість домовитись щодо питань, які представляють для них інтерес у площині трудового процесу, та визначити максимально індивідуалізоване підґрунтя для його реалізації. На сегодня в Украине трудовое законодательство основывается на принципе свободы договоров о труде и запрете принудительного труда. То есть, пока действующее законодательство предоставляет платформу для того, чтобы стороны трудового договора за свободное волеизъявление, оформляется в их соглашении, должны возможность договориться по вопросам, представляющим для них интерес в плоскости трудового процесса, и определить максимально индивидуализированное основание для его реализации. Today in Ukraine labor legislation is based on the principle of freedom of labor contracts and the prohibition of forced labor. That is, as long as the current legislation provides a platform for the parties to an employment contract for free expression of will, formalized in their agreement, they must the opportunity to agree on issues of interest to them in the plane of the labor process, and to determine the most individualized basis for its implementation.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6228
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Козир В. О. Щодо принципу свободи договорів .pdf250.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.