Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6001
Title: Траєкторія професійної підготовки вчителів у Данії та Фінляндії
Other Titles: Траектория профессиональной подготовки учителей в Дании и Финляндии
The trajectory of teacher training in Denmark and Finland
Authors: Завгородня, К. П.
Zagorodnya, K.
Keywords: учитель
дуальна освіта
професійна підготовка
педагогічна практика
професійні компетентності
Данія
Фінляндія
аспірантські роботи
учитель
дуальное образование
профессиональная подготовка
педагогическая практика
профессиональные компетентности
Дания
Финляндия
аспирантские работы
teacher
dual education
vocational training,
pedagogical practice
professional competencies
Denmark
Finland
postgraduate work
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Завгородня К. П. Траєкторія професійної підготовки вчителів у Данії та Фінляндії / К. П. Завгородня // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 295–299.
Abstract: У статті здійснено загальний огляд професійної підготовки вчителів у Данії та Фінляндії. Висвітлено нормативно-законодавчу базу, що урегульовує державну освітню політику, схарактеризовано ступеневу підготовку в бакалавраті, магістратурі, аспірантурі. Вивчення такого досвіду дасть змогу використати кращі практики задля удосконалення педагогічної освіти в Україні з метою відповідності світовим стандартам. В статье осуществлен общий обзор профессиональной подготовки учителей в Дании и Финляндии. Освещена нормативно-законодательная база, которая регулирует государственную образовательную политику, охарактеризована ступенчатая подготовка в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре. Изучение такого опыта позволит использовать лучшие практики для совершенствования педагогического образования в Украине с целью соответствия мировым стандартам. The article provides an overview of vocational training in Denmark and Finland. The regulatory and legislative framework, which regulates the state educational policy, has been highlighted. Moreover, the degree preparation in bachelor's, master's, postgraduate studies has been characterized. The survey of such experience will result in the best practices for the improvement of pedagogical education in Ukraine in order to comply with world standards.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6001
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Завгородня К. П. .pdf803.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.