Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5937
Title: Семантична структура фразеологічних одиниць зі значенням «граничність інтенсивності дій людини»
Other Titles: Семантическая структура фразеологических единиц со значением «предельность интенсивности действий человека»
Semantic structure of phraseological units with meaning limit of the intensity of human action
Authors: Купіна, І. О.
Купина, И. А.
Kupina, I.
Keywords: інтенсивність дії
категорія граничності
фразеологічні одиниці
фразеосемантичні групи
фразеосемантичні блоки
фразеосемантичні поля
интенсивность действия
категория предельности
фразеологические единицы
фразеосемантические группы
фразеосемантические блоки
фразеосемантические поля
intensity of action
limit category
phraseological units
phraseosemantic groups
phraseosemantic blocks
phraseosemantic fields
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Купіна І. О. Семантична структура фразеологічних одиниць зі значенням "граничність інтенсивності дій людини" / І. О. Купіна // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Гельветика, 2020. – Вип. 13. – Том 1. – С. 68–72.
Abstract: У статті досліджено фразеологічні одиниці (ФО) української мови із семантикою граничності інтенсивності дії людини. У фразеосемантичному полі (ФСП) виокремлено фразеосемантичну групу (ФСГ) фразеологічних одиниць із семантикою граничності інтенсивності дії людини, проаналізовано фразеосемантичні блоки (ФСБ) та фразеосинонімічні ряди (ФСР) із фразеологізмами на позначення різного ступеня вияву інтенсивності дії. Наведено результати семантичного та структурного аналізу досліджуваних одиниць. Одним із продуктивних дослідницьких аспектів сучасної лінгвістики є питання системності мовних одиниць, що корелює з вивченням та описом складників національної фразеологічної системи, один з елементів якої становить фразеосемантичне поле «граничність». ФСП «граничність» є цілісною системою з ієрархічною структурою, що має спільну сему «граничність», яка формує ядро поля (системоутворювальний чинник), а також диференційні й інтегральні семи. Фразеологічні одиниці фіксують способи й результати вербальної діяльності людини щодо експресивно-образної номінації явищ довкілля, отже, фрагмент фразеосистеми української мови, семантично представлений феноменом «граничність», відбиває етнокультурні особливості такої діяльності. ФО, як і слова, не існують у мові ізольовано, вони можуть утворювати лексико-фразеологічні, лексичні та фразеосемантичні групи. Крім того, що ФО утворюють ФСГ, наявні тісні зв’язки ФО і слів. Кожна лексико-фразеологічна парадигма є системою слів і ФО, об’єднаних семантичною ознакою, що знаходить у ній своє вираження, незалежно від категоріальної належності її конституентів. Категорія граничності тісно пов’язана з такими поняттями, як «границя», «міра», «інтенсивність». Граничність є крайньою кількісною межею міри, належить до царини інтенсивності, що її розуміють як ступінь вияву параметричних ознак предметів, кількісні зміни яких відбуваються в межах певної якості без її змін. Лінгвісти, досліджуючи засоби вираження граничної інтенсифікації, звернули увагу на різну семантику мовних одиниць на позначення граничності, яка залежить від специфіки комбінації в змістовій структурі лексичних одиниць інтегральної семи «грань» і диференційних сем, визначених характером вираженого лексичними одиницями категоріального значення. В статье исследованы фразеологические единицы (ФЕ) украинского языка с семантикой предельности интенсивности действия человека. В фразеосемантическом поле (ФСП) выделено фразеосемантическую группу (ФСГ) фразеологических единиц с семантикой предельности интенсивности действия человека, проанализированы фразеосемантические блоки (ФСБ) и фразеосинонимические ряды (ФСР) с фразеологизмами для обозначения различной степени проявления интенсивности воздействия. Приведены результаты семантического и структурного анализа исследуемых единиц. Одним из продуктивных исследовательских аспектов современной лингвистики является вопрос системности языковых единиц, который коррелирует с изучением и описанием составляющих национальной фразеологической системы, один из элементов которой составляет фразеосемантическое поле «предельность». ФСП «предельность» является целостной системой с иерархической структурой, имеет общую сему «предельность», которая формирует ядро поля (системообразующий фактор), а также дифференциальные и интегральные семы. Фразеологические единицы фиксируют способы и результаты вербальной деятельности человека по экспрессивно-образной номинации явлений окружающей среды, следовательно, фрагмент фразеосистемы украинского языка, семантически представлен феноменом «предельность», отражает этнокультурные особенности такой деятельности. ФЕ, как и слова, не существуют в языке изолированно, они могут образовывать лексико-фразеологические, лексические и фразеосемантические группы. Кроме того, что ФЕ образуют ФСГ, имеются тесные связи ФЕ и слов. Каждая лексико-фразеологическая парадигма является системой слов и ФЕ, объединенных по семантическому признаку, что находит в ней свое выражение, независимо от категориальной принадлежности ее конституентов. Категория предельности тесно связана с такими понятиями, как «граница», «мера», «интенсивность». Предельность является крайней количественной чертой меры, принадлежит к области интенсивности, которую понимают как степень проявления параметрических признаков предметов, количественные изменения которых происходят в пределах определенного качества без ее изменений. Лингвисты, исследуя средства выражения предельной интенсификации, обратили внимание на различную семантику языковых единиц для обозначения предельности, которая зависит от специфики комбинации в содержательной структуре лексических единиц интегральной семы «грань» и дифференциальных сем, определенных характером выраженного лексическими единицами категориального значения. Phraseological units of the Ukrainian language with the semantics of the borderline of intensive human action are revealed in the article. The phraseosemantic group identifies a phraseosemantic group of phraseological units with the semantics of the intensity of human action, phraseosemantic blocks and phraseosynonymous series with phraseologisms are analyzed to indicate the different degree of manifestation of the intensity of action. The results of semantic and structural analysis of the studied units are presented. One of the productive research aspects of modern linguistics is the question of the systematicity of linguistic units, which correlates with the study and description of the components of the national phraseological system, one of whose elements is the phraseosemantic field of «borderline». The phraseosemantic field of «borderline» is a holistic system with a hierarchical structure, which has a common «boundary», which forms the core of the field (system-forming factor), as well as differential and integral circuits. Phraseological units capture the ways and results of human verbal activity in expressing the nominative environmental phenomena, so the fragment of the phraseological system of the Ukrainian language, semantically represented by the phenomenon of «borderline», reflects the ethno-cultural peculiarities of such activity. Phraseological units, as well as words, do not exist in the language in isolation, they can form lexico-phraseological, lexical and phraseosemantic groups. In addition to phraseological units forming phraseological groups, there are close links between phraseological units and words. Each vocabulary and phraseology paradigm is a system of words and phraseological units combined by a semantic trait. The borderline category is closely related to such concepts as «border», «measure», «intensity». Limitability is the extreme quantitative limit of a measure, it refers to the realm of intensity, which is understood as the degree of manifestation of parametric features of objects whose quantitative changes occur within a certain quality without changing it. Linguists, exploring the means of expression of the boundary intensification, drew attention to the different semantics of linguistic units on the notation of limiting, which depends on the specificity of the combination in the semantic structure of lexical units of the integrated circuit «border» and differential circuits defined by the character of the expressed lexical.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5937
ISSN: 2663-4880 (Print)
2663-4899 (Online)
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.