Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5882
Title: Вплив зовнішніх чинників на підстави виникнення трудових правовідносин
Other Titles: Влияние внешних факторов на основы возникновения трудовых правоотношений
Influence of external factors on the basis of labor relations
Authors: Турко, І. І.
Турко, И. И.
Turko, І.
Keywords: трудові правовідносини
трудове законодавство
ринок праці
трудовые правоотношения
трудовое законодательство
рынок труда
employment relationship
labour legislation
labour market
Issue Date: 15-May-2015
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Турко І. І. Вплив зовнішніх чинників на підстави виникнення трудових правовідносин / І. І. Турко // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С 90–92.
Abstract: У статті розглянуто правові відносини в суспільстві, що формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для регулювання суспільних відносин. В даний момент виникла така ситуація, коли трудові правовідносини фактично не врегульовані правовими нормами і всіляке намагання їх упорядкувати аналогічними нормами вже не дають потрібного ефекту. Підставою виникнення трудового правовідношення є наявність юридичного факту. В статье рассмотрены правовые отношения в обществе, которые формируются и развиваются в результате наличия правовых норм принимаемых государством для регулирования общественных отношений. В данный момент возникла такая ситуация, когда трудовые правоотношения фактически не урегулированы правовыми нормами и всяческое стремление их упорядочить аналогичными нормами не дают нужного эффекта. Основанием возникновения трудовых правоотношений есть наличие юридического факта. The article deals with legal relations in society, which are formed and developed as a result of the existence of legal norms adopted by the state to regulate social relations. At the moment there is a situation when labour legal relations are not actually regulated by legal norms and any aspiration to regulate them by similar norms does not give the necessary effect. The basis for the emergence of labour relations is a legal fact.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5882
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.